Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Bản đồ trầm tích tầng mặt - thạch động lực vùng biển Việt Nam từ 30-100m nước

Thông tin chi tiết

Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tai biến địa chất vùng biển Việt Nam từ 30-100m nước

Định dạng

.wor; .mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

8

Tỉ lệ

1/500.000

Thuộc dự án

Thông tin khác

2011

File tài liệu

Liên kết dữ liệu