Tên dự án

CSDL tài nguyên nước vùng ven biển và đảo Việt Nam

Thuộc dự án Chính Phủ

Xây dựng, hệ thống hoá cơ sở dữ liệu biển quốc gia về các kết quả điều tra cơ bản điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường các vùng biển Việt Nam

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

2009

Năm kết thúc

2010

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

CP47-07.008

Người nhập số liệu

Hằng

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (194)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
8977 Dữ liệu tài nguyên nước mưa vùng ven biển và hải đảo (tại 54 trạm ven biển) Dữ liệu tài nguyên nước vùng ven biển và đảo Việt Nam .xls; .mdb Mục tin
8978 Dữ liệu lưu lượng trung bình ngày vùng CSVB (26 trạm KTTV ven biển) Dữ liệu tài nguyên nước vùng ven biển và đảo Việt Nam .xls; .mdb Mục tin
8979 Dữ liệu mực nước trung bình ngày vùng CSVB (tại 43 trạm) Dữ liệu tài nguyên nước vùng ven biển và đảo Việt Nam .xls; .mdb Mục tin
8980 Dữ liệu CLN dưới đất vùng ven biển và đảo Dữ liệu tài nguyên nước vùng ven biển và đảo Việt Nam .xls; .mdb Mục tin
8981 Dữ liệu đo mặn vùng CSVB (938 năm tài liệu) Dữ liệu tài nguyên nước vùng ven biển và đảo Việt Nam .xls; .mdb Mục tin
8982 Bản đồ tài nguyên nước mưa vùng ven biển với các lớp thông tin: thông tin về trạm đo mưa, lượng mưa trung bình năm, lượng mưa tháng lớn nhất, lượng mưa tháng nhỏ nhất Biên tập lớp thông tin dữ liệu tài nguyên nước lên bản đồ dạng số, tỷ lệ 1:50.000 .mxd; .tab Mảnh
8983 Bản đồ tài nguyên nước mặt vùng cửa sông ven biển với các lớp thông tin: hình thái sông, vị trí trạm thủy văn, dòng chảy năm trung bình năm Biên tập lớp thông tin dữ liệu tài nguyên nước lên bản đồ dạng số, tỷ lệ 1:50.001 .mxd; .tab Mảnh
8984 Bản đồ hiện trạng nhiễm mặn vùng cửa sông ven biển với các lớp thông tin: ranh giới nhiễm mặn vùng cửa sông ven biển Biên tập lớp thông tin dữ liệu tài nguyên nước lên bản đồ dạng số, tỷ lệ 1:50.002 .mxd; .tab; .gif Mảnh
8985 Bản đồ chất lượng nước mặt vùng cửa sông ven biển bao gồm các lớp thông tin: vị trí khảo sát, lấy mẫu, phân tích chất lượng nước Biên tập lớp thông tin dữ liệu tài nguyên nước lên bản đồ dạng số, tỷ lệ 1:50.003 .mxd; .tab Mảnh
8986 Bản đồ tài nguyên nước dưới đất vùng ven biển với lớp thông tin: vị trí lỗ khoan quan trắc, mực nước dưới đất Biên tập lớp thông tin dữ liệu tài nguyên nước lên bản đồ dạng số, tỷ lệ 1:50.004 .mxd; .tab; .gif Mảnh
8987 Báo cáo tổng kết vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
8988 Báo cáo tổng kết vùng Đồng Bằng Bắc Bộ Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
8989 Báo cáo tổng kết vùng Bắc Trung Bộ Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
8990 Báo cáo tổng kết vùng duyên hải Nam Trung Bộ Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
8991 Báo cáo tổng kết vùng Đông Nam Bộ Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
8992 Chuyên đề phân loại, tổng hợp về thông tin, số liệu về tình hình khai thác, sử dụng nguồn nước mặt tỉnh Bạc Liêu Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
8993 Chuyên đề phân loại, tổng hợp về thông tin, số liệu về tình hình khai thác, sử dụng nguồn nước mặt tỉnh Bến Tre. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
8994 Chuyên đề phân loại, tổng hợp về thông tin, số liệu về tình hình khai thác, sử dụng nguồn nước mặt tỉnh Bình Định. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
8995 Chuyên đề phân loại, tổng hợp về thông tin, số liệu về tình hình khai thác, sử dụng nguồn nước mặt tỉnh Bình Thuận. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
8996 Chuyên đề phân loại, tổng hợp về thông tin, số liệu về tình hình khai thác, sử dụng nguồn nước mặt tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
8997 Chuyên đề phân loại, tổng hợp về thông tin, số liệu về tình hình khai thác, sử dụng nguồn nước mặt tỉnh Cà Mau. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
8998 Chuyên đề phân loại, tổng hợp về thông tin, số liệu về tình hình khai thác, sử dụng nguồn nước mặt tỉnh Đà Nẵng. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
8999 Báo cáo chuyên đề đánh giá điều kiện địa chất đến sự hình thành nước dưới đất tỉnh Quảng Ninh. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9000 Chuyên đề phân loại, tổng hợp về thông tin, số liệu về tình hình khai thác, sử dụng nguồn nước mặt tỉnh Đồng Nai. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9001 Chuyên đề phân loại, tổng hợp về thông tin, số liệu về tình hình khai thác, sử dụng nguồn nước mặt tỉnh Hà Tĩnh. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9002 Chuyên đề phân loại, tổng hợp về thông tin, số liệu về tình hình khai thác, sử dụng nguồn nước mặt tỉnh Hải Phòng. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9003 Chuyên đề phân loại, tổng hợp về thông tin, số liệu về tình hình khai thác, sử dụng nguồn nước mặt tỉnh Khánh Hòa. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9004 Chuyên đề phân loại, tổng hợp về thông tin, số liệu về tình hình khai thác, sử dụng nguồn nước mặt tỉnh Kiên Giang. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9005 Chuyên đề phân loại, tổng hợp về thông tin, số liệu về tình hình khai thác, sử dụng nguồn nước mặt tỉnh Long An. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9006 Chuyên đề phân loại, tổng hợp về thông tin, số liệu về tình hình khai thác, sử dụng nguồn nước mặt tỉnh Nam Định. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9007 Chuyên đề phân loại, tổng hợp về thông tin, số liệu về tình hình khai thác, sử dụng nguồn nước mặt tỉnh Nghệ An. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9008 Chuyên đề phân loại, tổng hợp về thông tin, số liệu về tình hình khai thác, sử dụng nguồn nước mặt tỉnh Ninh Bình. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9009 Chuyên đề phân loại, tổng hợp về thông tin, số liệu về tình hình khai thác, sử dụng nguồn nước mặt tỉnh Ninh Thuận. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9010 Chuyên đề phân loại, tổng hợp về thông tin, số liệu về tình hình khai thác, sử dụng nguồn nước mặt tỉnh Phú Yên. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9011 Chuyên đề phân loại, tổng hợp về thông tin, số liệu về tình hình khai thác, sử dụng nguồn nước mặt tỉnh Quảng Bình. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9012 Chuyên đề phân loại, tổng hợp về thông tin, số liệu về tình hình khai thác, sử dụng nguồn nước mặt tỉnh Quảng Nam. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9013 Chuyên đề phân loại, tổng hợp về thông tin, số liệu về tình hình khai thác, sử dụng nguồn nước mặt tỉnh Quảng Ngãi. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9014 Chuyên đề phân loại, tổng hợp về thông tin, số liệu về tình hình khai thác, sử dụng nguồn nước mặt tỉnh Quảng Ninh. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9015 Chuyên đề phân loại, tổng hợp về thông tin, số liệu về tình hình khai thác, sử dụng nguồn nước mặt tỉnh Quảng Trị. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9016 Chuyên đề phân loại, tổng hợp về thông tin, số liệu về tình hình khai thác, sử dụng nguồn nước mặt tỉnh Sóc Trăng. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9017 Chuyên đề phân loại, tổng hợp về thông tin, số liệu về tình hình khai thác, sử dụng nguồn nước mặt tỉnh Thái Bình. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9018 Chuyên đề phân loại, tổng hợp về thông tin, số liệu về tình hình khai thác, sử dụng nguồn nước mặt tỉnh Thanh Hóa. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9019 Chuyên đề phân loại, tổng hợp về thông tin, số liệu về tình hình khai thác, sử dụng nguồn nước mặt tỉnh Thừa Thiên Huế. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9020 Chuyên đề phân loại, tổng hợp về thông tin, số liệu về tình hình khai thác, sử dụng nguồn nước mặt tỉnh Tiền Giang. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9021 Chuyên đề phân loại, tổng hợp về thông tin, số liệu về tình hình khai thác, sử dụng nguồn nước mặt tỉnh TP Hồ Chí Minh. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9022 Chuyên đề phân loại, tổng hợp về thông tin, số liệu về tình hình khai thác, sử dụng nguồn nước mặt tỉnh Trà Vinh. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9023 Chuyên đề phân loại, tổng hợp tài liệu về tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bạc Liêu. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9024 Chuyên đề phân loại, tổng hợp tài liệu về tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bến Tre. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9025 Chuyên đề phân loại, tổng hợp tài liệu về tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Định. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9026 Chuyên đề phân loại, tổng hợp tài liệu về tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Thuận. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9027 Chuyên đề phân loại, tổng hợp tài liệu về tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9028 Chuyên đề phân loại, tổng hợp tài liệu về tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Cà Mau. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9029 Chuyên đề phân loại, tổng hợp tài liệu về tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đà Nẵng. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9030 Chuyên đề phân loại, tổng hợp tài liệu về tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9031 Chuyên đề phân loại, tổng hợp tài liệu về tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hà Tĩnh. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9032 Chuyên đề phân loại, tổng hợp tài liệu về tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hải Phòng. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9033 Chuyên đề phân loại, tổng hợp tài liệu về tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Khánh Hòa. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9034 Chuyên đề phân loại, tổng hợp tài liệu về tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9035 Chuyên đề phân loại, tổng hợp tài liệu về tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Long An. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9036 Chuyên đề phân loại, tổng hợp tài liệu về tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Nam Định. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9037 Chuyên đề phân loại, tổng hợp tài liệu về tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Nghệ An. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9038 Chuyên đề phân loại, tổng hợp tài liệu về tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Ninh Bình. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9039 Chuyên đề phân loại, tổng hợp tài liệu về tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Ninh Thuận. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9040 Chuyên đề phân loại, tổng hợp tài liệu về tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Phú Yên. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9041 Chuyên đề phân loại, tổng hợp tài liệu về tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Bình. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9042 Chuyên đề phân loại, tổng hợp tài liệu về tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Nam. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9043 Chuyên đề phân loại, tổng hợp tài liệu về tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ngãi. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9044 Chuyên đề phân loại, tổng hợp tài liệu về tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ninh. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9045 Chuyên đề phân loại, tổng hợp tài liệu về tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Trị. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9046 Chuyên đề phân loại, tổng hợp tài liệu về tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Sóc Trăng. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9047 Chuyên đề phân loại, tổng hợp tài liệu về tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Bình. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9048 Chuyên đề phân loại, tổng hợp tài liệu về tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thnh Hóa. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9049 Chuyên đề phân loại, tổng hợp tài liệu về tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9050 Chuyên đề phân loại, tổng hợp tài liệu về tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tiền Giang. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9051 Chuyên đề phân loại, tổng hợp tài liệu về tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh TP Hồ Chí Minh. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9052 Chuyên đề phân loại, tổng hợp tài liệu về tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Trà Vinh. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9053 Báo cáo đánh giá tài nguyên nước mặt, đặc điểm địa chất thủy văn tỉnh Bạc Liêu. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9054 Báo cáo đánh giá tình hình nghiên cứu tài nguyên nước và đặc điểm tài nguyên nước của tỉnh Bến Tre. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9055 Báo cáo tình hình quan trắc khí tượng thủy văn và các nghiên cứu liên quan đến TNNM, đánh giá TNNM của tỉnh Bình Định. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9056 Báo cáo hiện trạng nghiên cứu, tài liệu liên quan, đánh giá TNNM của tỉnh Bình Thuận. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9057 Chuyên đề phân loại,tổng hợp về thông tin, số liệu và tình hình nghiên cứu, đánh giá nguồn nước mặt tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9058 Chuyên đề phân loại,tổng hợp về thông tin, số liệu và tình hình nghiên cứu, đánh giá nguồn nước mặt tại tỉnh Cà Mau. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9059 Chuyên đề phân loại,tổng hợp về thông tin, số liệu và tình hình nghiên cứu, đánh giá nguồn nước mặt tại TP Đà Nẵng. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9060 Chuyên đề phân loại,tổng hợp về thông tin, số liệu và tình hình nghiên cứu, đánh giá nguồn nước mặt tại tỉnh Đồng Nai. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9061 Chuyên đề phân loại,tổng hợp về thông tin, số liệu và tình hình nghiên cứu, đánh giá nguồn nước mặt tại tỉnh Hà Tĩnh. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9062 Chuyên đề phân tích đặc điểm hình thái hệ thống sông suối chính, đánh giá TNNM của tỉnh Hải Phòng. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9063 Chuyên đề phân loại,tổng hợp về thông tin, số liệu đặc điểm thủy văn của tỉnh Khánh Hòa. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9064 Chuyên đề phân loại,tổng hợp về thông tin, tình hình thu thập số liệu CLN, đánh giá tài nguyên nước tại tỉnh Kiên Giang. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9065 Chuyên đề phân loại,tổng hợp về thông tin, số liệu và tình hình nghiên cứu tài nguyên nước tại tỉnh Long An. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9066 Chuyên đề phân tích đánh giá hiện trạng môi trường nước, tình hình nghiên cứu đánh giá về TNN tại tỉnh Nam Định. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9067 Báo cáo phân loại, tổng hợp các nghiên cứu về tài nguyên nước mặt tại tỉnh Nghệ An. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9068 Báo cáo phân loại, đặc điểm TNN, đánh giá về TNN tại tỉnh Ninh Bình. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9069 Báo cáo phân tích, đánh giá TNNM tại tỉnh Ninh Thuận. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9070 Báo cáo phân tích đặc điểm khí hậu thời tiết, tài nguyên nước mặt tại tỉnh Phú Yên. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9071 Báo cáo phân tích đặc điểm khí hậu tài nguyên nước tại tỉnh Quảng Bình. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9072 Báo cáo phân loại tổng hợp các nghiên cứu liên quan đến TNNM, đánh giá TNNM tại tỉnh Quảng Nam. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9073 Báo cáo phân tích đặc điểm TNN, tình hình thu thập tài liệu và các nghiên cứu về tài nguyên nước tại tỉnh Quảng Ngãi. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9074 Báo cáo phân tích TNN tại tỉnh Quảng Ninh Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9075 Báo cáo phân tích, tổng hợp đặc điểm khí hậu, chế độ thủy văn tại tỉnh Quảng Trị. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9076 Báo cáo phân tích, tổng hợp đặc điểm tài nguyên nước mặt, đặc điểm địa chất thủy văn tại tỉnh Sóc Trăng. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9077 Báo cáo phân tích hiện trạng môi trường nước, tài nguyên nước tại tỉnh Thái Bình. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9078 Báo cáo đánh giá tình hình TNNM, chất lượng nước tại các sông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9079 Báo cáo phân tích, đánh giá đặc điểm TNN tại tỉnh Thừa Thiên Huế Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9080 Báo cáo phân tích các hiện trạng, nghiên cứu về tài nguyên nước, chất lượng nước tại tỉnh Tiền Giang. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9081 Báo cáo đánh giá hiện trạng môi trường sinh thái, tình hình nghiên cứu đánh giá TNN trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9082 Báo cáo đánh giá hiện trạng các nghiên cứu về TNNM tại tỉnh Trà Vinh. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9083 Dự án điều tra, đánh giá sử dụng nước mặt tại các thủy vực ven biển thực hiện năm 2009. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9084 Báo cáo phân tích CLN vùng Bắc Trung Bộ. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9085 Báo cáo phân tích CLN vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9086 Báo cáo phân tích CLN vùng Đồng Bằng Sông Hồng Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9087 Báo cáo phân tích CLN vùng Nam Trung Bộ. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9088 Báo cáo kết quả khảo sát, điều tra tình hình khai thác, sử dụng TNNM tại các thủy vực ven biển vùng Nam Trung Bộ. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9089 Báo cáo kết quả khảo sát, điều tra tình hình khai thác, sử dụng TNNM tại các thủy vực ven biển vùng Bắc Trung Bộ. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9090 Báo cáo kết quả khảo sát, điều tra tình hình khai thác, sử dụng TNNM tại các thủy vực ven biển vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9091 Báo cáo kết quả khảo sát, điều tra tình hình khai thác, sử dụng TNNM tại các thủy vực ven biển vùng ĐB Sông Hồng. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9092 Báo cáo kết quả khảo sát, điều tra tình hình khai thác, sử dụng TNNM tại các thủy vực ven biển vùng Đông Nam Bộ. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9093 Báo cáo đánh giá định hướng sử dụng TNNM tại các thủy vực ven biển vùng Bắc Trung Bộ. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9094 Báo cáo đánh giá định hướng sử dụng TNNM tại các thủy vực ven biển vùng ĐB Sông Cửu Long. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9095 Báo cáo đánh giá định hướng sử dụng TNNM tại các thủy vực ven biển vùng ĐB Sông Hồng. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9096 Báo cáo đánh giá định hướng sử dụng TNNM tại các thủy vực ven biển vùng Đông Nam Bộ. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9097 Báo cáo đánh giá định hướng sử dụng TNNM tại các thủy vực ven biển vùng Nam Trung Bộ. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9098 Dự án điều tra, đánh giá sử dụng nước mặt tại các thủy vực ven biển thực hiện năm 2010. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9099 Báo cáo đánh giá định hướng sử dụng TNNM tại các thủy vực ven biển cả nước. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9100 Chuyên đề kết quả điều tra đánh giá chất lượng TNNM các thủy vực ven biển vùng Bắc Trung Bộ. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9101 Chuyên đề kết quả điều tra đánh giá chất lượng TNNM các thủy vực ven biển vùng ĐB Sông Cửu Long. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9102 Chuyên đề kết quả điều tra đánh giá chất lượng TNNM các thủy vực ven biển vùng ĐB Sông Hồng. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9103 Chuyên đề kết quả điều tra đánh giá chất lượng TNNM các thủy vực ven biển vùng Đông Nam Bộ. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9104 Chuyên đề kết quả điều tra đánh giá chất lượng TNNM các thủy vực ven biển vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9105 Chuyên đề đánh giá TNNM vùng ĐB Sông Cửu Long. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9106 Chuyên đề đánh giá TNNM vùng ĐB Sông Hồng. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9107 Chuyên đề đánh giá TNNM vùng Đông Nam Bộ. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9108 Chuyên đề đánh giá TNNM vùng Bắc Trung Bộ. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9109 Chuyên đề đánh giá TNNM vùng Nam Trung Bộ. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9110 Chuyên đề đánh giá hiện trạng tình hình khai thác sử dụng TNNM của các ngành kinh tế và dân sinh vùng ĐBSCL. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9111 Chuyên đề đánh giá hiện trạng tình hình khai thác sử dụng TNNM của các ngành kinh tế và dân sinh vùng ĐBSH. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9112 Chuyên đề đánh giá hiện trạng tình hình khai thác sử dụng TNNM của các ngành kinh tế và dân sinh vùng Đông Nam Bộ. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9113 Chuyên đề đánh giá hiện trạng tình hình khai thác sử dụng TNNM của các ngành kinh tế và dân sinh vùng Bắc Trung Bộ. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9114 Chuyên đề đánh giá hiện trạng tình hình khai thác sử dụng TNNM của các ngành kinh tế và dân sinh vùng Nam Trung Bộ. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9115 Chuyên đề xây dựng định hướng khai thác,sử dụng TNN và các công tác quản lý TNN tỉnh Kiên Giang. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9116 Chuyên đề xây dựng định hướng khai thác,sử dụng TNN và các công tác quản lý TNN tỉnh Long An. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9117 Chuyên đề xây dựng định hướng khai thác,sử dụng TNN và các công tác quản lý TNN tỉnh Nam Định. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9118 Chuyên đề xây dựng định hướng khai thác,sử dụng TNN và các công tác quản lý TNN tỉnh Nghệ An. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9119 Chuyên đề xây dựng định hướng khai thác,sử dụng TNN và các công tác quản lý TNN tỉnh Ninh Bình. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9120 Chuyên đề xây dựng định hướng khai thác,sử dụng TNN và các công tác quản lý TNN tỉnh Ninh Thuận. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9121 Chuyên đề xây dựng định hướng khai thác,sử dụng TNN và các công tác quản lý TNN tỉnh Phú Yên. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9122 Chuyên đề xây dựng định hướng khai thác,sử dụng TNN và các công tác quản lý TNN tỉnh Quảng Bình. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9123 Chuyên đề xây dựng định hướng khai thác,sử dụng TNN và các công tác quản lý TNN tỉnh Quảng Nam. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9124 Chuyên đề xây dựng định hướng khai thác,sử dụng TNN và các công tác quản lý TNN tỉnh Quảng Ngãi. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9125 Chuyên đề xây dựng định hướng khai thác,sử dụng TNN và các công tác quản lý TNN tỉnh Quảng Ninh. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9126 Chuyên đề xây dựng định hướng khai thác,sử dụng TNN và các công tác quản lý TNN tỉnh Quảng Trị. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9127 Chuyên đề xây dựng định hướng khai thác,sử dụng TNN và các công tác quản lý TNN tỉnh Sóc Trăng. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9128 Chuyên đề xây dựng định hướng khai thác,sử dụng TNN và các công tác quản lý TNN tỉnh Thái Bình. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9129 Chuyên đề xây dựng định hướng khai thác,sử dụng TNN và các công tác quản lý TNN tỉnh Thanh Hóa. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9130 Chuyên đề xây dựng định hướng khai thác,sử dụng TNN và các công tác quản lý TNN tỉnh Thừa Thiên Huế. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9131 Chuyên đề xây dựng định hướng khai thác,sử dụng TNN và các công tác quản lý TNN tỉnh Tiền Giang. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9132 Chuyên đề xây dựng định hướng khai thác,sử dụng TNN và các công tác quản lý TNN tỉnh Trà Vinh. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9133 Chuyên đề xây dựng định hướng khai thác,sử dụng TNN và các công tác quản lý TNN tỉnh Khánh Hòa. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9134 Chuyên đề xây dựng định hướng khai thác,sử dụng TNN và các công tác quản lý TNN tỉnh Bạc Liêu. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9135 Chuyên đề xây dựng định hướng khai thác,sử dụng TNN và các công tác quản lý TNN tỉnh Bến Tre. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9136 Chuyên đề xây dựng định hướng khai thác,sử dụng TNN và các công tác quản lý TNN tỉnh Bình Định. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9137 Chuyên đề xây dựng định hướng khai thác,sử dụng TNN và các công tác quản lý TNN tỉnh Bình Thuận. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9138 Chuyên đề xây dựng định hướng khai thác,sử dụng TNN và các công tác quản lý TNN tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9139 Chuyên đề xây dựng định hướng khai thác,sử dụng TNN và các công tác quản lý TNN tỉnh Cà Mau. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9140 Chuyên đề xây dựng định hướng khai thác,sử dụng TNN và các công tác quản lý TNN TP Đà Nẵng. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9141 Chuyên đề xây dựng định hướng khai thác,sử dụng TNN và các công tác quản lý TNN tỉnh Đồng Nai. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9142 Chuyên đề xây dựng định hướng khai thác,sử dụng TNN và các công tác quản lý TNN tỉnh Hà Tĩnh. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9143 Chuyên đề xây dựng định hướng khai thác,sử dụng TNN và các công tác quản lý TNN TP Hải Phòng. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9144 Chuyên đề xây dựng định hướng khai thác,sử dụng TNN và các công tác quản lý TNN TP Hồ Chí Minh. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9145 Báo cáo tổng hợp tóm tắt Hợp phần II: Điều tra,đánh giá sử dụng nước mặt tại các thủy vực ven biển. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9146 Báo cáo THDA: Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và các hải đảo. Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9147 Đề cương hợp phần III: Điều tra, đánh giá, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và các hải đảo Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9148 Báo cáo phân tích CNN vùng Đông Nam Bộ Sản phẩm hợp phần II và hợp phần III của dự án "Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo" .doc Trang
9149 Báo cáo đề xuất Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước Sản phẩm các đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến TNN do Cục quản lý tài nguyên nước quản lý, lưu trữ. .doc Trang
9150 Báo cáo kết quả dự án nuôi trồng thủy sản Sản phẩm các đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến TNN do Cục quản lý tài nguyên nước quản lý, lưu trữ. .doc Trang
9151 Dự án “Điều tra, đánh giá tổng quan về thực trạng môi trường đất Việt Nam” Sản phẩm các đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến TNN do Cục quản lý tài nguyên nước quản lý, lưu trữ. .doc Trang
9152 Đánh giá hiện trạng CLN và diễn biến ô nhiễm nguồn nước lưu vực sông Hồng Sản phẩm các đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến TNN do Cục quản lý tài nguyên nước quản lý, lưu trữ. .doc Trang
9153 Điều tra diễn biến chất lượng và MT nước vùng ven biển phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân(Từ Đà Nẵng đến Kiên Giang) Sản phẩm các đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến TNN do Cục quản lý tài nguyên nước quản lý, lưu trữ. .doc Trang
9154 Điều tra diễn biến chất lượng và MT nước vùng ven biển phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân(Từ TT Huế đến Quảng Ninh) Sản phẩm các đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến TNN do Cục quản lý tài nguyên nước quản lý, lưu trữ. .doc Trang
9155 Điều tra tình hình khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước lưu vực sông Hương và vùng phụ cận Sản phẩm các đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến TNN do Cục quản lý tài nguyên nước quản lý, lưu trữ. .doc Trang
9156 Điều tra TNN, tình hình khai thác và xả nước thải vào nguồn nước ở vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ (Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên và Hà Nội) Sản phẩm các đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến TNN do Cục quản lý tài nguyên nước quản lý, lưu trữ. .doc Trang
9157 Điều tra Tài nguyên nước, tình hình khai thác và xả nước thải vào nguồn nước ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương). Sản phẩm các đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến TNN do Cục quản lý tài nguyên nước quản lý, lưu trữ. .doc Trang
9158 Báo cáo điều tra chất lượng nước sông và xâm nhập mặn vùng cửa sông ven biển KTTĐ khu vực phía Nam Sản phẩm các đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến TNN do Cục quản lý tài nguyên nước quản lý, lưu trữ. .doc Trang
9159 Báo cáo điều tra chất lượng nước sông và xâm nhập mặn vùng cửa sông ven biển KTTĐ Bắc Bộ Sản phẩm các đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến TNN do Cục quản lý tài nguyên nước quản lý, lưu trữ. .doc Trang
9160 Tổng quan kết quả tính toán nhu cầu sử dụng nước và cân bằng nước có liên quan đến vùng KTTĐBắc Bộ Sản phẩm các đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến TNN do Cục quản lý tài nguyên nước quản lý, lưu trữ. .doc Trang
9161 Báo cáo nghiên cứu nước ngầm trong các trầm tích bở rời (độ sâu không quá 30m) thuộc hai huyện Phong Điền và Quảng Điền- TT Huế Sản phẩm các đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến TNN do Cục quản lý tài nguyên nước quản lý, lưu trữ. .doc Trang
9162 Báo cáo đánh giá tổng quan TNN Sông Hương và vùng phụ cận Sản phẩm các đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến TNN do Cục quản lý tài nguyên nước quản lý, lưu trữ. .doc Trang
9163 Báo cáo đánh giá điều kiện địa chất đến sự hình thành nước dưới đất Tỉnh Quang Ninh Sản phẩm các đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến TNN do Cục quản lý tài nguyên nước quản lý, lưu trữ. .doc Trang
9164 Báo cáo điều tra, khảo sát thu thập thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu TNN phục vụ công tác quản lý nhà nước về TNN Tỉnh QN Sản phẩm các đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến TNN do Cục quản lý tài nguyên nước quản lý, lưu trữ. .doc Trang
9165 Báo cáo kết quả điều tra, lấy mẫu phân tích tình hình khai thác sử dụng TNN trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai Sản phẩm các đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến TNN do các Bộ, Ngành, địa phương có biển thực hiện .doc Trang
9166 Báo cáo chuyên đề tình hình CLNM, ô nhiễm nguồn nước KVTĐ và các khu CN –TP Đà Nẵng Sản phẩm các đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến TNN do các Bộ, Ngành, địa phương có biển thực hiện .doc Trang
9167 Báo cáo chuyên đề tình hình CLNM, ô nhiễm nguồn nước KVTĐ và các khu CN- tỉnh Quảng Nam Sản phẩm các đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến TNN do các Bộ, Ngành, địa phương có biển thực hiện .doc Trang
9168 Báo cáo kết quả quan trắc MT nước tỉnh Thừa Thiên Huế đợt 1 tháng 9 năm 2005 Sản phẩm các đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến TNN do các Bộ, Ngành, địa phương có biển thực hiện .doc Trang
9169 Báo cáo tổng hợp về TNN, tình hình khai thác sử dụng và xả nước thải tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Sản phẩm các đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến TNN do các Bộ, Ngành, địa phương có biển thực hiện .doc Trang
9170 Báo cáo khảo sát chất lượng nước TP Hồ Chí Minh 1993 - 2000 Sản phẩm các đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến TNN do các Bộ, Ngành, địa phương có biển thực hiện .doc Trang