Tên dự án

CSDL khí tượng thuỷ văn biển

Thuộc dự án Chính Phủ

Xây dựng, hệ thống hoá cơ sở dữ liệu biển quốc gia về các kết quả điều tra cơ bản điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường các vùng biển Việt Nam

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

2009

Năm kết thúc

2010

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

CP47-07.007

Người nhập số liệu

Hằng

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (324)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
8653 Gió Số liệu các trạm Synop ven biển Đông .xls Mục tin 2003-2008
8654 Khí áp Số liệu các trạm Synop ven biển Đông .xls Mục tin 2003-2008
8655 Nhiệt độ điểm sương Số liệu các trạm Synop ven biển Đông .xls Mục tin 2003-2008
8656 Nhiệt độ không khí Số liệu các trạm Synop ven biển Đông .xls Mục tin 2003-2008
8657 Gió Số liệu thu từ Obs Ship trên biển Đông (1999-2008) .xls Mục tin 2003-2008
8658 Nhiệt độ không khí Số liệu thu từ Obs Ship trên biển Đông (1999-2008) .xls Mục tin 2003-2008
8659 Tầm nhìn xa Số liệu thu từ Obs Ship trên biển Đông (1999-2008) .xls Mục tin 2003-2008
8660 Khí áp Số liệu thu từ Obs Ship trên biển Đông (1999-2008) .xls Mục tin 2003-2008
8661 Sóng biển Số liệu thu từ Obs Ship trên biển Đông (1999-2008) .xls Mục tin 2003-2009
8662 Điểm sương Số liệu khí tượng, hải văn của các chuyến khảo sát ven bờ .xls Mục tin 1963-2004
8663 Gió Số liệu khí tượng, hải văn của các chuyến khảo sát ven bờ .xls Mục tin 1959-2004
8664 HT thời tiết Số liệu khí tượng, hải văn của các chuyến khảo sát ven bờ .xls Mục tin 1963-2004
8665 Khí áp Số liệu khí tượng, hải văn của các chuyến khảo sát ven bờ .xls Mục tin 1959-2004
8666 Mây Số liệu khí tượng, hải văn của các chuyến khảo sát ven bờ .xls Mục tin 1959-2005
8667 Nhiệt độ kk Số liệu khí tượng, hải văn của các chuyến khảo sát ven bờ .xls Mục tin 1959-2004
8668 Tầm nhìn xa Số liệu khí tượng, hải văn của các chuyến khảo sát ven bờ .xls Mục tin 1959-1976; 1992-1997;
8669 Độ trong suốt Số liệu khí tượng, hải văn của các chuyến khảo sát ven bờ .xls Mục tin 1959-1975; 1993-1997
8670 Dòng chảy Số liệu khí tượng, hải văn của các chuyến khảo sát ven bờ .xls Mục tin 1963-2003
8671 Màu nước Số liệu khí tượng, hải văn của các chuyến khảo sát ven bờ .xls Mục tin 1959-1975; 1993-1997
8672 Mực nước Số liệu khí tượng, hải văn của các chuyến khảo sát ven bờ .xls Mục tin 1992-1997
8673 Nhiệt độ nước biển Số liệu khí tượng, hải văn của các chuyến khảo sát ven bờ .xls Mục tin 1962-2004; 1976-2005
8674 Sóng Số liệu khí tượng, hải văn của các chuyến khảo sát ven bờ .xls Mục tin 1959-1964; 1963-2004
8675 Độ ẩm không khí Số liệu khí tượng, hải văn của các chuyến khảo sát Việt Xô .xls Mục tin 1989-1995
8676 Gió Số liệu khí tượng, hải văn của các chuyến khảo sát Việt Xô .xls Mục tin 1989-1995
8677 Áp suất Số liệu khí tượng, hải văn của các chuyến khảo sát Việt Xô .xls Mục tin 1989-1995
8678 Nhiệt độ không khí Số liệu khí tượng, hải văn của các chuyến khảo sát Việt Xô .xls Mục tin 1989-1995
8679 Tầm nhìn xa Số liệu khí tượng, hải văn của các chuyến khảo sát Việt Xô .xls Mục tin 1989-1995
8680 Độ mặn nước biển Số liệu khí tượng, hải văn của các chuyến khảo sát Việt Xô .xls Mục tin 1989-1995
8681 Độ trong suốt Số liệu khí tượng, hải văn của các chuyến khảo sát Việt Xô .xls Mục tin 1989-1995
8682 Dòng chảy Số liệu khí tượng, hải văn của các chuyến khảo sát Việt Xô .xls Mục tin 1989-1995
8683 Nhiệt độ nước biển Số liệu khí tượng, hải văn của các chuyến khảo sát Việt Xô .xls Mục tin 1989-1995
8684 Sóng Số liệu khí tượng, hải văn của các chuyến khảo sát Việt Xô .xls Mục tin 1989-1995
8685 Bức xạ Số liệu khí tượng, hải văn của các chuyến khảo sát bằng Tàu Nghiên cứu Biển .xls Mục tin 1999;2008 2001-2006
8686 Độ ẩm Số liệu khí tượng, hải văn của các chuyến khảo sát bằng Tàu Nghiên cứu Biển .xls Mục tin 1999;2008 2001-2006
8687 Khí áp Số liệu khí tượng, hải văn của các chuyến khảo sát bằng Tàu Nghiên cứu Biển .xls Mục tin 1999;2008 2001-2006
8688 Gió Số liệu khí tượng, hải văn của các chuyến khảo sát bằng Tàu Nghiên cứu Biển .xls Mục tin 1999;2008 2001-2006
8689 Nhiệt độ không khí Số liệu khí tượng, hải văn của các chuyến khảo sát bằng Tàu Nghiên cứu Biển .xls Mục tin 1999;2008 2001-2006
8690 Lượng mưa Số liệu khí tượng, hải văn của các chuyến khảo sát bằng Tàu Nghiên cứu Biển .xls Mục tin 1999;2008 2001-2006
8691 Hiện tượng thời tiết Số liệu khí tượng, hải văn của các chuyến khảo sát bằng Tàu Nghiên cứu Biển .xls Mục tin 1999;2008 2001-2006
8692 Tầm nhìn xa Số liệu khí tượng, hải văn của các chuyến khảo sát bằng Tàu Nghiên cứu Biển .xls Mục tin 1999;2008 2001-2006
8693 Bốc hơi Số liệu khí tượng, hải văn của các chuyến khảo sát bằng Tàu Nghiên cứu Biển .xls Mục tin 2004-2006
8694 Độ mặn Số liệu khí tượng, hải văn của các chuyến khảo sát bằng Tàu Nghiên cứu Biển .xls Mục tin 2001-2006; 2008
8695 Độ trong suốt Số liệu khí tượng, hải văn của các chuyến khảo sát bằng Tàu Nghiên cứu Biển .xls Mục tin 2001-2006; 2008
8696 Dòng chảy Số liệu khí tượng, hải văn của các chuyến khảo sát bằng Tàu Nghiên cứu Biển .xls Mục tin 2001-2006; 2008
8697 Nhiệt độ nước biển Số liệu khí tượng, hải văn của các chuyến khảo sát bằng Tàu Nghiên cứu Biển .xls Mục tin 2001-2006; 2008
8698 Mực nước Số liệu khí tượng, hải văn của các chuyến khảo sát bằng Tàu Nghiên cứu Biển .xls Mục tin 2001-2006; 2008
8699 Sóng Số liệu khí tượng, hải văn của các chuyến khảo sát bằng Tàu Nghiên cứu Biển .xls Mục tin 2001-2006; 2008
8700 Gió Số liệu khí tượng, hải văn được đo bằng trạm phao tự động .xls Mục tin 1996; 1999-2000; 1995-1996; 2000-2001
8701 Khí áp Số liệu khí tượng, hải văn được đo bằng trạm phao tự động .xls Mục tin 1996; 1999-2000; 1995-1996; 2000-2001
8702 Nhiệt độ không khí Số liệu khí tượng, hải văn được đo bằng trạm phao tự động .xls Mục tin 1996; 1999-2000; 1995-1996; 2000-2001
8703 Nhiệt độ nước biển Số liệu khí tượng, hải văn được đo bằng trạm phao tự động .xls Mục tin 1996; 1999-2000; 1995-1996; 2000-2001
8704 Sóng Số liệu khí tượng, hải văn được đo bằng trạm phao tự động .xls Mục tin 1996; 1999-2000; 1995-1996; 2000-2004
8705 Độ dẫn điện Số liệu khí tượng, hải văn được đo bằng trạm phao tự động .xls Mục tin 1996; 1999-2000
8706 Dòng chảy Số liệu khí tượng, hải văn được đo bằng trạm phao tự động .xls Mục tin 1996; 1999-2000; 1995-1996; 2000-2001
8707 Áp suất không khí Trạm Bãi Cháy .xls Mục tin 1961-2008
8708 Bốc hơi Trạm Bãi Cháy .xls Mục tin 1961-2008
8709 Độ ẩm không khí Trạm Bãi Cháy .xls Mục tin 1961-2008
8710 Ngày xuất hiện dông Trạm Bãi Cháy .xls Mục tin 1961-2008
8711 Tốc độ gió và hướng gió Trạm Bãi Cháy .xls Mục tin 1961 - 1996; 2007 - 2008; 1997-2006
8712 Tốc độ gió và hướng gió mạnh nhất Trạm Bãi Cháy .xls Mục tin 1961-2008; 1997-2006
8713 Lượng mây tổng quan và mây dưới Trạm Bãi Cháy .xls Mục tin 1961-2009
8714 Lượng mưa Trạm Bãi Cháy .xls Mục tin 1961-2010
8715 Số giờ nắng ngày Trạm Bãi Cháy .xls Mục tin 1961-2011
8716 Nhiệt độ không khí Trạm Bãi Cháy .xls Mục tin 1961-2012
8717 Sương mù Trạm Bãi Cháy .xls Mục tin 1961-2013
8718 Tầm nhìn xa Trạm Bãi Cháy .xls Mục tin 1961-2014
8719 Các yếu tố sóng Trạm Bãi Cháy .xls Mục tin 1962-2008
8720 Độ mặn nước biển Trạm Bãi Cháy .xls Mục tin 1962-2008
8721 Mực nước (4obs) Trạm Bãi Cháy .xls Mục tin 1961-2008
8722 Nhiệt độ nước biển Trạm Bãi Cháy .xls Mục tin 1961-2008
8723 Sóng Trạm Bãi Cháy .xls Mục tin 1962-2008
8724 Khí áp Trạm Cô Tô .xls Mục tin 1960-2002; 2003-2008
8725 Độ ẩm Trạm Cô Tô .xls Mục tin 1960-2002; 2003-2008
8726 Ngày xuất hiện dông Trạm Cô Tô .xls Mục tin 1960-2008
8727 Số liệu gió Trạm Cô Tô .xls Mục tin 1960-2006; 2007-2008
8728 Gió mạnh nhất trong ngày Trạm Cô Tô .xls Mục tin 1960-2008
8729 Lượng bốc hơi Trạm Cô Tô .xls Mục tin 1960-2008
8730 Lượng mưa Trạm Cô Tô .xls Mục tin 1960-2002; 2003-2008
8731 Lượng mây tổng quan và mây dưới Trạm Cô Tô .xls Mục tin 1960-2008
8732 Tổng số giờ nắng Trạm Cô Tô .xls Mục tin 1964-1989; 2004-2008
8733 Nhiệt độ không khí Trạm Cô Tô .xls Mục tin 1960-2002; 2003-2008
8734 Sương mù Trạm Cô Tô .xls Mục tin 1960-2002; 2003-2008
8735 Tầm nhìn xa Trạm Cô Tô .xls Mục tin 1960-2002
8736 Các yếu tố sóng Trạm Cô Tô .xls Mục tin 1960-2008
8737 Độ muối Trạm Cô Tô .xls Mục tin 1960-2008
8738 Số liệu mực nước (4obs) Trạm Cô Tô .xls Mục tin 1986-2007
8739 Số liệu nhiệt độ nước Trạm Cô Tô .xls Mục tin 1960-2008
8740 Số liệu sóng Trạm Cô Tô .xls Mục tin 1960-2002; 2003-2008
8741 Áp suất không khí Trạm Cửa Ông .xls Mục tin 1970-2008
8742 Bốc hơi Trạm Cửa Ông .xls Mục tin 1961-2008
8743 Độ ẩm không khí Trạm Cửa Ông .xls Mục tin 1961-2008
8744 Hướng và tốc độ gió Trạm Cửa Ông .xls Mục tin 1961-2008
8745 Hướng và tốc độ gió mạnh nhất ngày Trạm Cửa Ông .xls Mục tin 1961-2008
8746 Số giờ nắng ngày Trạm Cửa Ông .xls Mục tin 1961-2008
8747 Ngày xuất hiện dông Trạm Cửa Ông .xls Mục tin 1961-2008
8748 Lượng mây dưới và mây tổng quan Trạm Cửa Ông .xls Mục tin 1961-2008
8749 Lượng mưa thực đo Trạm Cửa Ông .xls Mục tin 1961-2008
8750 Nhiệt độ không khí Trạm Cửa Ông .xls Mục tin 1961-2008
8751 Sương mù Trạm Cửa Ông .xls Mục tin 1961-2008
8752 Tầm nhìn xa Trạm Cửa Ông .xls Mục tin 1961-2008
8753 Số liệu gió Trạm Cửa Ông .xls Mục tin 1997-2006
8754 Độ muối Trạm Cửa Ông .xls Mục tin 1986-2008
8755 Mực nước (4obs) Trạm Cửa Ông .xls Mục tin 1986-2007
8756 Nhiệt độ nước biển Trạm Cửa Ông .xls Mục tin 1986-2007
8757 Khí áp Trạm Bạch Long Vĩ .xls Mục tin 1960-2002; 2003-2008
8758 Độ ẩm Trạm Bạch Long Vĩ .xls Mục tin 1960-2002; 2003-2008
8759 Ngày xuất hiện dông Trạm Bạch Long Vĩ .xls Mục tin 1960-2008
8760 Số liệu gió Trạm Bạch Long Vĩ .xls Mục tin 1960-2002; 2003-2008
8761 Gió mạnh nhất Trạm Bạch Long Vĩ .xls Mục tin 1960-2008
8762 Lượng mưa Trạm Bạch Long Vĩ .xls Mục tin 1960-2002; 2003-2008
8763 Số liệu mây Trạm Bạch Long Vĩ .xls Mục tin 1960-2008
8764 Nhiệt độ không khí Trạm Bạch Long Vĩ .xls Mục tin 1960-2002; 2003-2008
8765 Tổng số giờ nắng Trạm Bạch Long Vĩ .xls Mục tin 2004-2008
8766 Sương mù Trạm Bạch Long Vĩ .xls Mục tin 1960-2002; 2003-2008
8767 Tầm nhìn Trạm Bạch Long Vĩ .xls Mục tin 1960-2002; 2003-2008
8768 Các yếu tố sóng Trạm Bạch Long Vĩ .xls Mục tin 1960-2008
8769 Độ muối Trạm Bạch Long Vĩ .xls Mục tin 1958-1959; 1965; 2008
8770 Mực nước( 24obs) Trạm Bạch Long Vĩ .xls Mục tin 1960-2007
8771 Nhiệt độ nước biển Trạm Bạch Long Vĩ .xls Mục tin 1960-2007
8772 Số liệu sóng Trạm Bạch Long Vĩ .xls Mục tin 1960-2002; 2003-2008
8773 Áp suất Trạm Hòn Dấu .xls Mục tin 1956- 1959; 1960-2008
8774 Độ ẩm Trạm Hòn Dấu .xls Mục tin 2003-2008
8775 ngày xuất hiện dông Trạm Hòn Dấu .xls Mục tin 1960-2008
8776 số liệu gió Trạm Hòn Dấu .xls Mục tin 1956- 1959; 1960-2002; 2003-2008
8777 Gió mạnh nhất Trạm Hòn Dấu .xls Mục tin 1960-2008
8778 Tổng số giờ nắng Trạm Hòn Dấu .xls Mục tin 2004-2008
8779 Lượng bốc hơi Trạm Hòn Dấu .xls Mục tin 1960-2008
8780 Lượng mưa Trạm Hòn Dấu .xls Mục tin 1956- 1959; 1960-2002; 2003-2008
8781 Lượng mây tổng quan và mây dưới Trạm Hòn Dấu .xls Mục tin 1956- 1959; 1960-2008
8782 Nhiệt độ không khí Trạm Hòn Dấu .xls Mục tin 1956- 1959; 1960-2002; 2003-2008
8783 Sương mù Trạm Hòn Dấu .xls Mục tin 1956- 1959; 1960-2002; 2003-2008
8784 Tầm nhìn xa Trạm Hòn Dấu .xls Mục tin 1956- 1959; 1960-2002; 2003-2008
8785 Mực nước obs Trạm Hòn Dấu .xls Mục tin 1955- 1959; 1960 - 1991; 1992 - 2008
8786 Nhiệt độ nước biển Trạm Hòn Dấu .xls Mục tin 1956- 1959; 1960-2007
8787 Sóng thực đo Trạm Hòn Dấu .xls Mục tin 1956- 1959; 1960-2002; 2003-2008
8788 Yếu tố sóng Trạm Hòn Dấu .xls Mục tin 1956- 1959; 1960-1993; 1995-2008
8789 Độ mặn Trạm Hòn Dấu .xls Mục tin 1960-2007
8790 Độ ẩm không khí thực đo Trạm Sầm Sơn .xls Mục tin 1961-1965; 1994-2008; 2009
8791 Lượng bốc hơi thực đo Trạm Sầm Sơn .xls Mục tin 1961-1965; 1994-2008; 2009
8792 Hướng và tốc độ gió thực đo Trạm Sầm Sơn .xls Mục tin 1994-2008; 1997-2006; 1961-1965; 2009
8793 Lượng mây dưới thực đo Trạm Sầm Sơn .xls Mục tin 1961-1965; 2009
8794 Lượng mây tổng quan Trạm Sầm Sơn .xls Mục tin 1961-1965; 1994-2008; 2009
8795 Nhiệt độ không khí thực đo Trạm Sầm Sơn .xls Mục tin 1961-1965; 1994-2008; 2009
8796 Hướng và tốc độ gió max ngày Trạm Sầm Sơn .xls Mục tin 1961-1965; 1994-2008; 2009
8797 Thời gian xuất hiện dông Trạm Sầm Sơn .xls Mục tin 1961-1965; 1994-2008; 2009
8798 Thời gian xuất hiện sương mù Trạm Sầm Sơn .xls Mục tin 1961-1965; 1994-2008
8799 Tầm nhìn xa thực đo Trạm Sầm Sơn .xls Mục tin 1961-1965; 1994-2008; 2009
8800 Tổng giờ nắng Trạm Sầm Sơn .xls Mục tin 1994-2008
8801 Các yếu tố sóng Trạm Sầm Sơn .xls Mục tin 1998-2008
8802 Số liệu độ muối Trạm Sầm Sơn .xls Mục tin 1998-2008
8803 Số liệu mực nước (4obs) Trạm Sầm Sơn .xls Mục tin 1998-2008
8804 Số liệu nhiệt độ nước Trạm Sầm Sơn .xls Mục tin 1998-2008
8805 Số liệu sóng Trạm Sầm Sơn .xls Mục tin 1998-2008
8806 Độ ẩm không khí thực đo Trạm Cồn Cỏ .xls Mục tin 1975-2002; 2003-2008; 2009
8807 Áp suất không khí thực đo Trạm Cồn Cỏ .xls Mục tin 1975-2002; 2003-2008; 2009
8808 Lượng bốc hơi Trạm Cồn Cỏ .xls Mục tin 1974-2008; 2009
8809 Hướng và tốc độ gió max ngày Trạm Cồn Cỏ .xls Mục tin 2003-2008; 2009
8810 Hướng và tốc độ gió thực đo Trạm Cồn Cỏ .xls Mục tin 1975-2002; 2003-2008; 2009
8811 Lượng mây dưới thực đo Trạm Cồn Cỏ .xls Mục tin 1974-2009
8812 Lượng mây tổng quan Trạm Cồn Cỏ .xls Mục tin 1974-2009
8813 Lượng mưa kỳ Trạm Cồn Cỏ .xls Mục tin 1975-2002; 2003-2008; 2009
8814 Nhiệt độ không khí thực đo Trạm Cồn Cỏ .xls Mục tin 1975-2002; 2003-2008; 2009
8815 Tầm nhìn xa thực đo Trạm Cồn Cỏ .xls Mục tin 1975-2002; 2003-2008; 2009
8816 Ngày xuất hiện dông Trạm Cồn Cỏ .xls Mục tin 1974-2008; 2009
8817 Sương mù Trạm Cồn Cỏ .xls Mục tin 1975-2002
8818 Lượng mây dưới thực đo Trạm Thổ Chu .xls Mục tin 1995-2009
8819 Lượng mây tổng quan Trạm Thổ Chu .xls Mục tin 1995-2009
8820 Lượng mưa kỳ Trạm Thổ Chu .xls Mục tin 1995-2009
8821 Tầm nhìn xa thực đo Trạm Thổ Chu .xls Mục tin 1995-2009
8822 Gió thực đo Trạm Thổ Chu .xls Mục tin 1995-2009
8823 Độ ẩm không khí thực đo Trạm Thổ Chu .xls Mục tin 1995-2009
8824 Áp suất không khí thực đo Trạm Thổ Chu .xls Mục tin 1995-2009
8825 Lượng bốc hơi thực đo Trạm Thổ Chu .xls Mục tin 1995-2009
8826 Thời gian xuất hiện dông Trạm Thổ Chu .xls Mục tin 1995-2009
8827 Tốc độ gió mạnh nhất trong ngày Trạm Thổ Chu .xls Mục tin 1995-2009
8828 Tổng giờ nắng Trạm Thổ Chu .xls Mục tin 1995-2009
8829 Nhiệt độ không khí thực đo Trạm Thổ Chu .xls Mục tin 1995-2009
8830 Mực nước 4obs Trạm Thổ Chu .xls Mục tin 1995-2008; 2008- 2009
8831 Sóng thực đo Trạm Thổ Chu .xls Mục tin 1995- 2008
8832 Yếu tố sóng Trạm Thổ Chu .xls Mục tin 1995- 2009
8833 Nhiệt độ nước biển Trạm Thổ Chu .xls Mục tin 1995-2008; 2008- 2009
8834 Số liệu độ muối Trạm Thổ Chu .xls Mục tin 1995-2008
8835 Hướng và vận tốc gió Trạm Sơn Trà .xls Mục tin 1997-2004
8836 Độ mặn Trạm Sơn Trà .xls Mục tin 1978-2008
8837 Nhiệt độ nước Trạm Sơn Trà .xls Mục tin 1978-2008
8838 Yếu tố sóng Trạm Sơn Trà .xls Mục tin 1983- 2008
8839 Sóng Trạm Sơn Trà .xls Mục tin 1983- 2008
8840 Số liệu mực nước (24obs) Trạm Sơn Trà .xls Mục tin 1980 - 2008
8841 Gió max Trạm Phú Quốc .xls Mục tin 1979- 2008
8842 Gió Trạm Phú Quốc .xls Mục tin 1979- 2008
8843 Khí áp Trạm Phú Quốc .xls Mục tin 1979- 2008
8844 Mây Trạm Phú Quốc .xls Mục tin 1979- 2008
8845 Tầm nhìn xa Trạm Phú Quốc .xls Mục tin 1979- 2008
8846 Bốc hơi Trạm Phú Quốc .xls Mục tin 1979- 2008
8847 Độ ẩm Trạm Phú Quốc .xls Mục tin 1979- 2008
8848 Dông Trạm Phú Quốc .xls Mục tin 1979- 2008
8849 Lượng mưa Trạm Phú Quốc .xls Mục tin 1979- 2008
8850 Nắng Trạm Phú Quốc .xls Mục tin 1979- 2008
8851 Nhiệt độ không khí Trạm Phú Quốc .xls Mục tin 1979- 2008
8852 Các yếu tố sóng Trạm Phú Quốc .xls Mục tin 1960- 2008
8853 Độ mặn Trạm Phú Quốc .xls Mục tin 1979-1985; 1986-2008
8854 Mực nước 4obs Trạm Phú Quốc .xls Mục tin 1979-1985; 1986-2008
8855 Nhiệt độ nước Trạm Phú Quốc .xls Mục tin 1979-1985; 1986-2008
8856 Sóng thực đo Trạm Phú Quốc .xls Mục tin 1979- 2008
8857 Gió Trạm Côn Đảo .xls Mục tin 1978-2008
8858 Khí áp Trạm Côn Đảo .xls Mục tin 1978-2008
8859 Gió max Trạm Côn Đảo .xls Mục tin 1978-2008
8860 Lượng mưa Trạm Côn Đảo .xls Mục tin 1978-2008
8861 Mây Trạm Côn Đảo .xls Mục tin 1978-2008
8862 Tầm nhìn xa Trạm Côn Đảo .xls Mục tin 1978-2008
8863 Bốc hơi Trạm Côn Đảo .xls Mục tin 1978-2008
8864 Độ ẩm Trạm Côn Đảo .xls Mục tin 1978-2008
8865 Dông Trạm Côn Đảo .xls Mục tin 1978-2008
8866 Nắng Trạm Côn Đảo .xls Mục tin 1978-2008
8867 Nhiệt độ Trạm Côn Đảo .xls Mục tin 1978-2008
8868 Các yếu tố sóng Trạm Côn Đảo .xls Mục tin 1979- 1985
8869 Độ mặn Trạm Côn Đảo .xls Mục tin 1980-1985; 1986-2008
8870 Mực nước 4obs Trạm Côn Đảo .xls Mục tin 1979- 1985; 1986-2008
8871 Nhiệt độ nước Trạm Côn Đảo .xls Mục tin 1979- 1985; 1986-2008
8872 Sóng thực đo Trạm Côn Đảo .xls Mục tin 1979- 1985
8873 Gió max Trạm Quy Nhơn .xls Mục tin 1976- 2008
8874 Gió Trạm Quy Nhơn .xls Mục tin 1976- 2008
8875 Khí áp Trạm Quy Nhơn .xls Mục tin 1976- 2008
8876 Mây Trạm Quy Nhơn .xls Mục tin 1976- 2008
8877 Nhiệt độ Trạm Quy Nhơn .xls Mục tin 1976- 2008
8878 Bốc hơi Trạm Quy Nhơn .xls Mục tin 1976- 2008
8879 Độ ẩm Trạm Quy Nhơn .xls Mục tin 1976- 2008
8880 Dông Trạm Quy Nhơn .xls Mục tin 1976- 2008
8881 Lượng mưa Trạm Quy Nhơn .xls Mục tin 1976- 2008
8882 Nắng Trạm Quy Nhơn .xls Mục tin 1976- 2008
8883 Tầm nhìn xa Trạm Quy Nhơn .xls Mục tin 1976- 2008
8884 Số liệu độ mặn Trạm Quy Nhơn .xls Mục tin 1986-2008
8885 Số liệu mực nước (24obs) Trạm Quy Nhơn .xls Mục tin 1976-2008
8886 Số liệu nhiệt độ Trạm Quy Nhơn .xls Mục tin 1986-2008
8887 Áp suất không khí Trạm Hòn Ngư .xls Mục tin 1961-2002; 2003- 2008
8888 Độ ẩm không khí Trạm Hòn Ngư .xls Mục tin 1961-2002; 2003 - 2008
8889 Số liệu gió Trạm Hòn Ngư .xls Mục tin 1961-1965; 1972-1974; 1975 - 2006 2007-2008;
8890 Hướng và tốc độ gió mạnh nhất Trạm Hòn Ngư .xls Mục tin 1961-1965; 1972-2008
8891 Lượng mây tổng quan Trạm Hòn Ngư .xls Mục tin 1961 - 2008
8892 Lượng bốc hơi Trạm Hòn Ngư .xls Mục tin 1961 - 2008
8893 Lượng mây Trạm Hòn Ngư .xls Mục tin 1961-1965; 1972-2008
8894 Lượng mưa Trạm Hòn Ngư .xls Mục tin 1961-1965; 1971-1974; 1975 - 2002; 2003-2008
8895 Ngày xuất hiện dông Trạm Hòn Ngư .xls Mục tin 1961 - 2008
8896 Nhiệt độ không khí Trạm Hòn Ngư .xls Mục tin 2003-2008; 1961-2002
8897 Sáng biển Trạm Hòn Ngư .xls Mục tin 1961 - 2008
8898 Số giờ nắng Trạm Hòn Ngư .xls Mục tin 2003-2008
8899 Sương mù Trạm Hòn Ngư .xls Mục tin 1975 - 2002; 1961-1965; 1971-1974; 2003-2008
8900 Tầm nhìn Trạm Hòn Ngư .xls Mục tin 1961-1965; 1972-1974; 2003-2008; 1975-2002
8901 Số liệu sóng Trạm Hòn Ngư .xls Mục tin 1961-1974; 1975-2002; 2003-2008
8902 Số liệu độ muối Trạm Hòn Ngư .xls Mục tin 1975 - 2008; 1961 - 1974
8903 Số liệu mực nước (24obs) Trạm Hòn Ngư .xls Mục tin 1961-1992; 1993-2008
8904 Số liệu nhiệt độ nước biển Trạm Hòn Ngư .xls Mục tin 1975-2008; 1961-1974
8905 Các yêu tố sóng Trạm Hòn Ngư .xls Mục tin 1961-1974; 2003-2008
8906 Áp suất không khí thực đo Trạm Phú Quý .xls Mục tin 1990-2009
8907 Thời gian xuất hiện dông Trạm Phú Quý .xls Mục tin 1979-2009
8908 Độ ẩm không khí thực đo Trạm Phú Quý .xls Mục tin 1979-2009
8909 Lượng mây dưới thực đo Trạm Phú Quý .xls Mục tin 1979-2009
8910 Nhiệt độ không khí thực đo Trạm Phú Quý .xls Mục tin 1979-2009
8911 Lượng bốc hơi thực đo Trạm Phú Quý .xls Mục tin 1979-2009
8912 Lượng mây tổng quan Trạm Phú Quý .xls Mục tin 1979-2009
8913 Lượng mưa kỳ Trạm Phú Quý .xls Mục tin 1979-2009
8914 Tổng giờ nắng Trạm Phú Quý .xls Mục tin 1979-2008
8915 Tầm nhìn xa thực đo Trạm Phú Quý .xls Mục tin 1979-2009
8916 Các yếu tố về sóng thực đo Trạm Phú Quý .xls Mục tin 1979- 2008
8917 Sương mù DK 17 .xls Mục tin 1996-2008
8918 Tầm nhìn xa DK 18 .xls Mục tin 1996-2009
8919 Bốc hơi DK 19 .xls Mục tin 1996-2009
8920 Các yếu tố sóng DK 20 .xls Mục tin 1992-2008
8921 Độ ẩm Trạm Vũng Tàu .xls Mục tin 1979- 2008
8922 Khí áp Trạm Vũng Tàu .xls Mục tin 1979- 2008
8923 Nắng Trạm Vũng Tàu .xls Mục tin 1979- 2008
8924 Nhiệt độ không khí Trạm Vũng Tàu .xls Mục tin 1979- 2008
8925 Bốc hơi Trạm Vũng Tàu .xls Mục tin 1979- 2008
8926 Dông Trạm Vũng Tàu .xls Mục tin 1979- 2008
8927 Lượng mưa Trạm Vũng Tàu .xls Mục tin 1979- 2008
8928 Mây Trạm Vũng Tàu .xls Mục tin 1979- 2008
8929 Tầm nhìn xa Trạm Vũng Tàu .xls Mục tin 1979- 2008
8930 Yếu tố sóng Trạm Vũng Tàu .xls Mục tin 1979- 2008
8931 Thời gian xuất hiện sương mù Trạm Đà Nẵng .xls Mục tin 1976- 2008
8932 Tổng lượng bức xạ Trạm Đà Nẵng .xls Mục tin 1978- 2008
8933 Lượng bốc hơi thực đo Trạm Đà Nẵng .xls Mục tin 1976- 2008
8934 Thống kê ngày xuất hiện dông Trạm Đà Nẵng .xls Mục tin 1976- 2008
8935 Hướng và tốc độ gió mạnh nhất ngày Trạm Đà Nẵng .xls Mục tin 1976- 2008
8936 Số giờ nắng ngày Trạm Đà Nẵng .xls Mục tin 1976- 2008
8937 Hướng và tốc độ gió thực đo Trạm Đà Nẵng .xls Mục tin 1976- 2008
8938 Tầm nhìn xa thực đo Trạm Đà Nẵng .xls Mục tin 1976- 2008
8939 Lượng mây tổng quan và mây dưới thực đo Trạm Đà Nẵng .xls Mục tin 1976- 2008
8940 Độ ẩm Trạm Đà Nẵng .xls Mục tin 1975- 2008
8941 Khí áp Trạm Đà Nẵng .xls Mục tin 1975- 2008
8942 Mưa Trạm Đà Nẵng .xls Mục tin 1975- 2008
8943 Nhiệt độ không khí Trạm Đà Nẵng .xls Mục tin 1975- 2008
8944 Bốc hơi Trạm Trường Sa .xls Mục tin 1977- 2008
8945 Tầm nhìn xa Trạm Trường Sa .xls Mục tin 1977- 2008
8946 Yếu tố sóng Trạm Trường Sa .xls Mục tin 1986- 2008
8947 Độ ẩm không khí Dữ liệu từ chương trình đề tài dự án do Viện địa lý - Viện Khoa học công nghệ Việt Nam lưu trữ .xls Mục tin 1985-2004
8948 Gió Dữ liệu từ chương trình đề tài dự án do Viện địa lý - Viện Khoa học công nghệ Việt Nam lưu trữ .xls Mục tin 1985-2004
8949 Nhiệt độ không khí Dữ liệu từ chương trình đề tài dự án do Viện địa lý - Viện Khoa học công nghệ Việt Nam lưu trữ .xls Mục tin 1985-2004
8950 Khí áp Dữ liệu từ chương trình đề tài dự án do Viện địa lý - Viện Khoa học công nghệ Việt Nam lưu trữ .xls Mục tin 1986-1998; 2003-2004
8951 Độ mặn Dữ liệu từ chương trình đề tài dự án do Viện địa lý - Viện Khoa học công nghệ Việt Nam lưu trữ .xls Mục tin 2000-2002
8952 Dòng chảy Dữ liệu từ chương trình đề tài dự án do Viện địa lý - Viện Khoa học công nghệ Việt Nam lưu trữ .xls Mục tin 1988-1994; 1994-1997; 1998-2000;2003
8953 Mực nước Dữ liệu từ chương trình đề tài dự án do Viện địa lý - Viện Khoa học công nghệ Việt Nam lưu trữ .xls Mục tin 1986; 1989; 1988; 1997-2006; 1992-1993;
8954 Nhiệt độ nước biển Dữ liệu từ chương trình đề tài dự án do Viện địa lý - Viện Khoa học công nghệ Việt Nam lưu trữ .xls Mục tin 1975-1976; 1978-1979; 1980; 1983
8955 Sóng Dữ liệu từ chương trình đề tài dự án do Viện địa lý - Viện Khoa học công nghệ Việt Nam lưu trữ .xls Mục tin 1985-2004; 1970-1975
8956 Áp suất Dữ liệu từ các báo cáo do Viện Nghiên cứu biển và hải .xls Mục tin 1986-1998; 2003-2004
8957 Độ ẩm không khí Dữ liệu từ các báo cáo do Viện Nghiên cứu biển và hải .xls Mục tin 1985-2004
8958 Gió Dữ liệu từ các báo cáo do Viện Nghiên cứu biển và hải .xls Mục tin 1985-2004
8959 Nhiệt độ không khí Dữ liệu từ các báo cáo do Viện Nghiên cứu biển và hải .xls Mục tin 1985-2004
8960 Dòng chảy Dữ liệu từ các báo cáo do Viện Nghiên cứu biển và hải .xls Mục tin 1988-1994; 2003
8961 Độ muối Dữ liệu từ các báo cáo do Viện Nghiên cứu biển và hải .xls Mục tin 2000-2002
8962 Mực nước Dữ liệu từ các báo cáo do Viện Nghiên cứu biển và hải .xls Mục tin 1986; 1989; 2000-2004
8963 Nhiệt độ đáy Dữ liệu từ các báo cáo do Viện Nghiên cứu biển và hải .xls Mục tin 2000-2002
8964 Sóng Dữ liệu từ các báo cáo do Viện Nghiên cứu biển và hải .xls Mục tin 1985-2004
8965 Độ ẩm tương đối Dữ liệu Viện hải dương học Nha Trang .xls Mục tin 1988-2002
8966 Gió Dữ liệu Viện hải dương học Nha Trang .xls Mục tin 1977-1993
8967 Lượng mưa Dữ liệu Viện hải dương học Nha Trang .xls Mục tin 1993-1997
8968 Mây Dữ liệu Viện hải dương học Nha Trang .xls Mục tin 1964-2002
8969 Nhiệt độ không khí Dữ liệu Viện hải dương học Nha Trang .xls Mục tin 1964-2002
8970 Tầm nhìn xa Dữ liệu Viện hải dương học Nha Trang .xls Mục tin 1970-2002
8971 Độ mặn Dữ liệu Viện hải dương học Nha Trang .xls Mục tin 1947- 1998; 2001-2004
8972 Dòng chảy Dữ liệu Viện hải dương học Nha Trang .xls Mục tin 1969- 1973; 1989- 2002
8973 Độ trong suốt Dữ liệu Viện hải dương học Nha Trang .xls Mục tin 1971- 1982
8974 Mực nước biển Dữ liệu Viện hải dương học Nha Trang .xls Mục tin 1976- 1992; 1992- 1994; 1994- 1996; 1996- 1999
8975 Nhiệt độ nước biển Dữ liệu Viện hải dương học Nha Trang .xls Mục tin 1947- 1999
8976 Sóng Dữ liệu Viện hải dương học Nha Trang .xls Mục tin 1975- 1995