Tên dự án

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

2015

Năm kết thúc

2015

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

21/1/2015

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

DA 1278

Người nhập số liệu

Thư

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (14)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
13759 Xây dựng báo cáo kết quả thu thập thông tin, tài liệu .doc Trang
13760 Xây dựng báo cáo kết quả điều tra khảo sát .doc Trang
13761 Báo cáo tổng hợp kết quả dự án .doc Trang
13762 Xử lý, tổng hợp, phân tích thông tin về luật pháp hoặc công ước quốc tế về đền bù thiệt hại do các sự cố tràn dầu .doc Trang
13763 Xử lý, tổng hợp, phân tích tình hình khắc phục sự cố tràn dầu của các nước trên thế giới .doc Trang
13764 Xử lý, tổng hợp, phân tích tình hình tài chính và chi trả dịch vụ ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu trên thế giới .doc Trang
13765 Xử lý, tổng hợp, phân tích dịch vụ ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu .doc Trang
13766 Xử lý, tổng hợp và phân tích cơ chế tài chính cho ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu .doc Trang
13767 Các dịch vụ ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu của một số nước trên thế giới và những bài học kinh nghiệm .doc Trang
13768 Tình hình chi trả cho dịch vụ ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu của các nước trên thế giới .doc Trang
13769 Các dịch vụ ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu ở Việt Nam, những hạn chế và các bài học kinh nghiệm .doc Trang
13770 Tình hình chi trả và các vấn đề trong dịch vụ ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu ở Việt Nam .doc Trang
13771 Đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu .doc Trang
13772 Đề xuất mô hình phối hợp phát triển dịch vụ ứng phó giữa Việt Nam, Thái Lan, Campuchia .doc Trang