Tên dự án

Điều tra cơ bản và đánh giá tài nguyên vị thế, kỳ quan sinh thái, địa chất vùng biển và các đảo Việt Nam

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

2007

Năm kết thúc

2010

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

41277

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

CP47-14.001

Người nhập số liệu

Hằng

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (6)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
13753 Báo cáo khoa học tổng kết dự án Quyển
13754 Báo cáo tóm tắt Quyển
13755 Các văn bản, phụ lục Quyển
13756 Hệ thống bản đồ Tờ
13757 Cơ sở dữ liệu Đĩa CD
13758 Các sản phẩm trung gian khác (112 báo cáo chuyên đề, 13 báo cáo phương pháp luận, 86 hồ sơ TNVT, KQĐC, KQST, 01 báo cáo rút gọn) bản file trong đĩa CD Đĩa CD