Tên dự án

Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tai biến địa chất các vùng biển Việt Nam

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

Năm kết thúc

2011-2012

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

2011-2012

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

CP47-09.003

Người nhập số liệu

Thư

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (1)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
13752 Báo cáo tổng kết toàn dự án trang 2012