Tên dự án

Đánh giá tiềm năng dầu khí Bể Cửu Long

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

2007

Năm kết thúc

2011

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

27/01/2015

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

CP47-10.006

Người nhập số liệu

Hằng

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (101)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
13164 Sơ đồ phân bố tuyến địa chấn Bể Cửu Long Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ 1/200.000 12/2011
13165 Bản đồ cấu trúc đẳng thời nóc tầng Móng Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ 1/200.000 12/2011
13166 Bản đồ cấu trúc đẳng thời nóc tầng E Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ 1/200.000 12/2011
13167 Bản đồ cấu trúc đẳng thời nóc tầng D Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ 1/200.000 12/2011
13168 Bản đồ cấu trúc đẳng thời nóc tầng C Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ 1/200.000 12/2011
13169 Bản đồ cấu trúc đẳng thời nóc tầng B1 Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ 1/200.000 12/2011
13170 Bản đồ cấu trúc đẳng thời nóc tầng B2 Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ 1/200.000 12/2011
13171 Bản đồ cấu trúc đẳng thời nóc tầng B3 Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ 1/200.000 12/2011
13172 Bản đồ cấu trúc nóc tầng Móng Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ 1/200.000 12/2011
13173 Bản đồ cấu trúc nóc tầng E Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ 1/200.000 12/2011
13174 Bản đồ cấu trúc nóc tầng D Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ 1/200.000 12/2011
13175 Bản đồ cấu trúc nóc tầng C Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ 1/200.000 12/2011
13176 Bản đồ cấu trúc nóc tầng B1 Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ 1/200.000 12/2011
13177 Bản đồ cấu trúc nóc tầng B2 Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ 1/200.000 12/2011
13178 Bản đồ cấu trúc nóc tầng B3 Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ 1/200.000 12/2011
13179 Bản đồ đẳng dày tập E Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ 1/200.000 12/2011
13180 Bản đồ đẳng dày tập D Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ 1/200.000 12/2011
13181 Bản đồ đẳng dày tập C Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ 1/200.000 12/2011
13182 Bản đồ đẳng dày tập B1 Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ 1/200.000 12/2011
13183 Bản đồ đẳng dày tập B2 Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ 1/200.000 12/2011
13184 Bản đồ đẳng dày tập B3 Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ 1/200.000 12/2011
13185 Bản đồ hệ thống đứt gãy tại nóc tầng Móng Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ 1/200.000 12/2011
13186 Bản đồ hệ thống đứt gãy tại nóc tầng E Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ 1/200.000 12/2011
13187 Bản đồ hệ thống đứt gãy tại nóc tầng D Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ 1/200.000 12/2011
13188 Bản đồ hệ thống đứt gãy tại nóc tầng C Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ 1/200.000 12/2011
13189 Bản đồ hệ thống đứt gãy tại nóc tầng B1 Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ 1/200.000 12/2011
13190 Bản đồ hệ thống đứt gãy tại nóc tầng B2 Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ 1/200.000 12/2011
13191 Bản đồ phân bố độ giàu VCHC trầm tích Oligocen Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ 1/200.000 12/2011
13192 Sơ đồ phân bố tiềm năng sinh trầm tích Oligocen Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ 1/200.000 12/2011
13193 Sơ đồ phân bố chỉ số Hydrocacbon trầm tích Oligocen Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ 1/200.000 12/2011
13194 Bản đồ thể hiện độ trưởng thành của vật chất hữu cơ tại đáy tầng đá mẹ Oligocen Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ 1/200.000 12/2011
13195 Bản đồ thể hiện độ trưởng thành của vật chất hữu cơ tại nóc tập E tầng đá mẹ Oligocen Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ 1/200.000 12/2011
13196 Bản đồ thể hiện độ trưởng thành của vật chất hữu cơ tại nóc tập D tầng đá mẹ Oligocen Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ 1/200.000 12/2011
13197 Bản đồ thể hiện độ trưởng thành của vật chất hữu cơ tại nóc tập C tầng đá mẹ Oligocen Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ 1/200.000 12/2011
13198 Bản đồ mật đồ dầu di thoát từ tầng đá mẹ Oligocen thời điểm hiện tại Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ 1/200.000 12/2011
13199 Bản đồ thời gian bắt đầu di cư Hydrocacbon tại đáy tầng đá mẹ Oligocen Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ 1/200.000 12/2011
13200 PL2: Sơ đồ phân vùng cấu trúc bể Cửu Long Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ
13201 PL 4.1:Bản đồ phân bố tướng và môi trường trầm tích tập BIII bể Cửu Long (MIOXENE trên) Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ
13202 PL 4.2: Bản đồ phân bố tướng và môi trường trầm tích tập BII bể Cửu Long(MIOXENE giữa) Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ
13203 PL 4.3: Bản đồ phân bố tướng và môi trường trầm tích tập BI bể Cửu Long Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ
13204 PL 4.4: Bản đồ phân bố tướng và môi trường trầm tích tập C bể Cửu Long (OLIGOXEN trên) Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ
13205 PL 4.5: Bản đồ phân bố tướng và môi trường trầm tích tập D bể Cửu Long (OLIGOXEN trên) Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ
13206 PL 4.6: Bản đồ phân bố tướng và môi trường trầm tích tập E bể Cửu Long(OLIGOXEN dưới) Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ
13207 PL5: Sơ đồ phân bố gradient nhiệt độ bể Cửu Long Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ
13208 PL 11.1: Sơ đồ phân bố Net to Gross tập BI Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ
13209 PL 11.2: Sơ đồ phân bố Net to Gross tập C Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ
13210 PL 11.3: Sơ đồ phân bố Net to Gross tập D Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ
13211 PL 11.4: Sơ đồ phân bố Net to Gross tập E Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ
13212 PL 12.1: Sơ đồ phân bố độ rỗng hiệu dụng tập BI Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ
13213 PL 12.2: Sơ đồ phân bố độ rỗng hiệu dụng tập C Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ
13214 PL 12.3: Sơ đồ phân bố độ rỗng hiệu dụng tập D Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ
13215 PL 12.4: Sơ đồ phân bố độ rỗng hiệu dụng tập E Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ 1/200.000
13216 PL 13.1: Sơ đồ phân bố hàm lượng sét tập BI Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ 1/200.000
13217 PL 13.2: Sơ đồ phân bố hàm lượng sét tập C Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ 1/200.000
13218 PL 13.3: Sơ đồ phân bố hàm lượng sét tập D Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ 1/200.000
13219 PL 13.4: Sơ đồ phân bố hàm lượng sét tập E Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ 1/200.000
13220 PL 14.1: Sơ đồ phân bố các cấu tạo cho đối tượng móng bể Cửu Long Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ
13221 PL 14.2: Sơ đồ phân bố các cấu tạo cho đối tượng cát kết Oligocen dưới (E) bể Cửu Long Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ
13222 PL 14.3: Sơ đồ phân bố các cấu tạo cho đối tượng cát kết Oligocen trên (D) bể Cửu Long Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ
13223 PL 14.4: Sơ đồ phân bố các cấu tạo cho đối tượng cát kết Oligocen trên (C) bể Cửu Long Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ
13224 PL 14.5: Sơ đồ phân bố các cấu tạo cho đối tượng cát kết Miocen dưới (BI) bể Cửu Long Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ
13225 PL 15.1: Sơ đồ phân bố các mỏ, phát hiện bể Cửu Long Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ
13226 PL 15.2: Sơ đồ phân bố các mỏ, phát hiện bể Cửu Long Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ
13227 PL 16.1: Bản đồ phân vùng triển vọng bể Cửu Long Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ
13228 PL 17.1-17.2: Cột địa tầng bể Cửu Long Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ
13229 PL 17.3-17.4: Cột địa tầng bể Cửu Long Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ
13230 PL 18.1-18.6: Các mặt cắt địa chấn điển hình Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ
13231 PL 19.1: Mặt cắt liên kết giếng khoan 01-Diamond-1X; 15-1-SD-1X, 15-2-VD-1XR, 16-1-VV-1X Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ
13232 PL 19.2: Mặt cắt liên kết giếng khoan 09-DM-2X, Emeral-2X, TL-2X, DD-1X Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ
13233 PL 19.3: Mặt cắt liên kết giếng khoan TL-2X, DD-1X, 09-2-COD-1X, R-25,17-C-1X Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ
13234 PL 19.4: Mặt cắt liên kết giếng khoan 15-1-SD-1X, Emeral-2X, TL-2X, DD-1X Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ
13235 PL 19.5: Mặt cắt liên kết giếng khoan Ruby-3X, 15-1-ST-4X, 16-1-TGT-3X, 16-2-BD-1X, 16-2-BG-1X Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ
13236 PL 19.6: Mặt cắt liên kết giếng khoan 16-1-VV-1X, 16-1-TGT-3X, 09-2-COD-1X Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ
13237 PL 19.7: Mặt cắt liên kết giếng khoan 16-1-VV-1X, 16-2-BD-1X, 17-C-1X Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ
13238 PL 19.8: Mặt cắt liên kết giếng khoan 15-1-ST-4X, 16-1-TGT-3X, 16-2-BD-1X, 17-C-1X Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ
13239 PL 20.1: Mặt cắt địa chất địa vật lý tuyến Đông Bắc bể Cửu Long Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ
13240 PL 20.2: Mặt cắt địa chất địa vật lý khu vực trung tâm bể Cửu Long Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ
13241 PL 20.3:Mặt cắt địa chất địa vật lý khu vực Nam trung tâm bể Cửu Long Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ
13242 PL 20.4 Mặt cắt địa chất địa vật lý khu vực Nam bể Cửu Long Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ
13243 PL 20.5: Mặt cắt địa chất địa vật lý theo hướng DBTNDN trung tâm bể Cửu Long Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ
13244 PL 20.6: Mặt cắt địa chất địa vật lýqua giếng khoan 17-N-1X Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ
13245 PL 21.1Mặt cắt tướng môi trường tuyến Đông Bắc bể Cửu Long Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ
13246 PL 21.2: Mặt cắt tướng môi trường tuyến trung tâm bể Cửu Long Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ
13247 PL 21.3: Mặt cắt tướng môi trường tuyến nam trung tâm bể Cửu Long Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ
13248 PL 21.4: Mặt cắt tướng môi trường tuyến Nam bể Cửu Long Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ
13249 PL 21.5: Mặt cắt tướng môi trường tuyến Đông Nam bể Cửu Long Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ
13250 PL 21.6: Mặt cắt tướng môi trường tuyến qua giếng khoan 17-N-1X bể Cửu Long Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ
13251 PL 22.1-22.5: Mặt cắt phục hồi Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ
13252 PL 23.1: Độ trưởng thành thời điểm hiện tại tuyến S18A Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ
13253 PL 23.2: Độ trưởng thành thời điểm hiện tại tuyến S14 Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ
13254 PL 23.3: Độ bão hòa dầu, khí thời điểm hiện tại tuyến S18A Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ
13255 PL 23.4 Độ bão hòa dầu, khí thời điểm hiện tại tuyến S14 Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ
13256 PL 23.5: Tiềm năng sinh HC trầm tích Oligocen bể Cửu Long; Biểu đồ phân loại kerogen trầm tích Oligocen bể Cửu Long Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ
13257 PL 23.6: Biểu đồ tam giác C27-28-29 Sterane, mẫu đá và mẫu dầu Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ
13258 PL 23.7: Biểu đồ tam giác thành phần hóa học C15+ các mẫu dầu bể Cửu Long; Nguồn gốc dầu từ các bể trầm tích ở Việt Nam Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ
13259 PL 23.8: Biểu đồ tiềm năng sinh HC, trầm tích Miocen dưới bể Cửu Long; Biểu đồ phân loại vật chất hữu cơ trầm tích Miocen dưới bể Cửu Long Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ
13260 PL 24-1-24.6: Mặt cắt địa chấn điển hình minh giải qua các mỏ (Lạc Đà Vàng, Bạch Hổ, Nam Rồng Đồi Mồi, Tê Giác Trắng, Cá Ngừ) Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ
13261 PL 25: Hồ sơ cấu tạo (trích dẫn mặt cắt và bản đồ minh họa cho từng cấu tạo triển vọng) Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ
13262 PL 26: Composite Log 26.1 - 26.18 Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ
13263 PL 27: Các mặt cắt thể hiện các dạng bẫy chưa Bể Cửu Long .pdf Bản vẽ
13264 Báo cáo tổng hợp Tiểu Dự án “Đánh giá tiềm năng dầu khí Bể Cửu Long” Bể Cửu Long .pdf Quyển 2013