Tên dự án

Đánh giá tiềm năng dầu khí cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

2007

Năm kết thúc

2011

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

27/01/2015

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

CP47-10.005

Người nhập số liệu

Hằng

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (110)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
13054 Sơ đồ nền khu vực nghiên cứu Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
13055 Sơ đồ thể hiện hoạt động tìm kiếm thăm dò Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
13056 Bản đồ dị thường trọng lực (Burher) Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
13057 Bản đồ dị thường trường từ Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
13058 Sơ đồ phân vùng cấu trúc khu vực Trường Sa – Tư Chính Vũng Mây Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
13059 Phân vùng cấu trúc khu vực Tư Chính-Vũng Mây Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Bản vẽ 1/200.000 12/2011
13060 Sơ đồ Phân vùng cấu trúc khu vực Trường Sa Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
13061 Bản đồ cấu tạo đẳng thời nóc tầng móng khu vực Tư chính-Vũng mây Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Bản vẽ 1/200.000 12/2011
13062 Bản đồ cấu tạo đẳng thời nóc tầng Oligocen khu vực Tư chính-Vũng mây Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Bản vẽ 1/200.000 12/2011
13063 Bản đồ cấu tạo đẳng thời nóc tầng Miocen hạ khu vực Tư Chính-Vũng Mây Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Bản vẽ 1/200.000 12/2011
13064 Bản đồ cấu tạo đẳng thời nóc tầng Miocen trung khu vực Tư Chính-Vũng Mây Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Bản vẽ 1/200.000 12/2011
13065 Bản đồ cấu tạo đẳng thời nóc tầng Miocen thượng khu vực Tư Chính-Vũng Mây Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Bản vẽ 1/200.000 12/2011
13066 Bản đồ cầu tạo đẳng sâu nóc tầng móng khu vực Tư Chính – Vũng Mây Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Bản vẽ 1/200.000 12/2011
13067 Bản đồ cầu tạo đẳng sâu nóc tầng Oligocen khu vực Tư Chính – Vũng Mây Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Bản vẽ 1/200.000 12/2011
13068 Bản đồ cầu tạo đẳng sâu nóc tầng Miocen hạ khu vực Tư Chính – Vũng Mây Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Bản vẽ 1/200.000 12/2011
13069 Bản đồ cầu tạo đẳng sâu nóc tầng Miocen trung khu vực Tư Chính – Vũng Mây Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Bản vẽ 1/200.000 12/2011
13070 Bản đồ cầu tạo đẳng sâu nóc tầng Miocen thượng khu vực Tư Chính – Vũng Mây Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Bản vẽ 1/200.000 12/2011
13071 Bản đồ cấu tạo đẳng thời nóc tầng móng khu vực Trường Sa Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
13072 Bản đồ cấu tạo đẳng thời nóc tầng Oligocen khu vực Trường Sa Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
13073 Bản đồ cấu tạo đẳng thời nóc tầng Miocen trung khu vực Trường Sa Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
13074 Bản đồ cấu tạo đẳng thời nóc tầng Miocen thượng khu vực Trường Sa Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
13075 Bản đồ cấu tạo đẳng sâu nóc tầng móng khu vực Trường Sa Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
13076 Bản đồ cấu tạo đẳng sâu nóc tầng Oligocen khu vực Trường Sa Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
13077 Bản đồ cấu tạo đẳng sâu nóc tầng Miocen trung khu vực Trường Sa Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
13078 Bản đồ cấu tạo đẳng sâu nóc tầng Miocen thượng khu vực Trường Sa Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
13079 Bản đồ đẳng dày tầng trầm tích Oligocen khu vực Tư chính Vũng mây Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Bản vẽ 1/200.000 12/2011
13080 Bản đồ đẳng dày tầng trầm tích Miocen hạ khu vực Tư chính Vũng mây Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Bản vẽ 1/200.000 12/2011
13081 Bản đồ đẳng dày tầng trầm tích Miocen trung khu vực Tư chính Vũng mây Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Bản vẽ 1/200.000 12/2011
13082 Bản đồ đẳng dày tầng trầm tích Miocen thượng khu vực Tư chính Vũng mây Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Bản vẽ 1/200.000 12/2011
13083 Bản đồ đẳng dày tầng trầm tích móng Oligocen khu vực Trường Sa Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
13084 Bản đồ đẳng dày tầng trầm tích Miocen trung khu vực Trường Sa Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
13085 Bản đồ đẳng dày tầng trầm tích Miocen thượng khu vực Trường Sa Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
13086 Bản đồ môi trường Oligocen sớm khu vực Tư chính – Vũng Mây và Trường sa Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
13087 Bản đồ môi trường Oligocen muộn khu vực Tư chính – Vũng Mây và Trường sa Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
13088 Bản đồ môi trường Miocen sớm khu vực Tư chính – Vũng Mây và Trường sa Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
13089 Bản đồ môi trường Miocen giữa khu vực Tư chính – Vũng Mây và Trường sa Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
13090 Bản đồ môi trường Miocen muộn khu vực Tư chính – Vũng Mây và Trường sa Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
13091 Sơ đồ phân bố mật độ sinh dầu tầng đá mẹ Oligocen khu vực Tư Chính - Vũng Mây Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Bản vẽ 1/1.000.000 12/2011
13092 Sơ đồ phân bố mật độ sinh dầu tầng đá mẹ Miocen dưới khu vực Tư Chính - Vũng Mây Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Bản vẽ 1/1.000.000 12/2011
13093 Sơ đồ phân bố mật độ sinh dầu tập đá mẹ Synrift khu vực Trường Sa Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Bản vẽ 1/1.000.000 12/2011
13094 Sơ đồ trưởng thành đáy Oligocen khu vực Tư chính – Vũng mây Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Bản vẽ 1/1.000.000 12/2011
13095 Sơ đồ trưởng thành nóc Oligocen khu vực Tư chính – Vũng mây Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Bản vẽ 1/1.000.000 12/2011
13096 Sơ đồ trưởng thành nóc Miocen dưới khu vực Tư Chính – Vũng Mây Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Bản vẽ 1/1.000.000 12/2011
13097 Sơ đồ trưởng thành đáy Synrift khu vực Trường Sa Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Bản vẽ 1/1.000.000 12/2011
13098 Sơ đồ trưởng thành nóc Synrift khu vực Trường Sa Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Bản vẽ 1/1.000.000 12/2011
13099 Sơ đồ phân bố các cấu tạo khu vực Tư Chính – Vũng Mây Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Bản vẽ 1/200.000 12/2011
13100 Các đới cấu trúc trên bản đồ đứt gãy nóc móng khu vực Tư chính – Vũng Mây Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Bản vẽ 1/200.000 12/2011
13101 Bản đồ phân bố các cấu tạo play móng khu vực Tư chính – Vũng mây Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Bản vẽ 1/200.000 12/2011
13102 Bản đồ phân bố các cấu tạo play cát kết Oligocen khu vực Tư chính – Vũng mây Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Bản vẽ 1/200.000 12/2011
13103 Bản đồ phân bố các cấu tạo play cát kết Miocen dưới khu vực Tư chính – Vũng mây Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Bản vẽ 1/200.000 12/2011
13104 Bản đồ phân bố các cấu tạo play cát kết Miocen giữa khu vực Tư chính – Vũng mây Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Bản vẽ 1/200.000 12/2011
13105 Bản đồ phân bố các cấu tạo play cacbonat Miocen giữa khu vực Tư Chính – Vũng Mây Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Bản vẽ 1/200.000 12/2011
13106 Bản đồ phân bố các cấu tạo play cát kết Miocen trên khu vực Tư Chính – Vũng Mây Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Bản vẽ 1/200.000 12/2011
13107 Sơ đồ phân bố các cấu tạo khu vực Trường Sa Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
13108 Sơ đồ phân bố Play Oligocen khu vực Trường Sa Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
13109 Sơ đồ phân bố Play Miocen giữa khu vực Trường Sa Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
13110 Sơ đồ phân vùng triển vọng dầu khí toàn vùng nghiên cứu Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
13111 Cột địa tầng Tổng hợp Tư chính – Vũng mây Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Bản vẽ
13112 Địa tầng Tổng hợp khu vực Trường Sa Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Bản vẽ
13113 Cột địa tầng Vũng mây Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Bản vẽ
13114 Cột địa tầng khối nâng Tư chính – Phúc nguyên Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Bản vẽ
13115 Cột địa tầng đới trũng Đông Bắc Nam Côn Sơn Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Bản vẽ
13116 Cột địa tầng đới Nam Yết – Sơn Ca – Trường Sa Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Bản vẽ
13117 Cột địa tầng vùng Bãi Cỏ Rong Trường Sa Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Bản vẽ
13118 Mặt cắt địa chấn minh giải tuyến CLS07-13 Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Mặt cắt 12/2011
13119 Mặt cắt địa chấn minh giải tuyến STC06-40 Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Mặt cắt 12/2011
13120 Mặt cắt địa chấn minh giải tuyến CLS06-59 Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Mặt cắt 12/2011
13121 Mặt cắt địa chấn minh giải tuyến STC06-60 Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Mặt cắt 12/2011
13122 Mặt cắt địa chấn minh giải tuyến SEAS-TC-08 Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Mặt cắt 12/2011
13123 Mặt cắt địa chấn minh giải tuyến STC06-13 Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Mặt cắt 12/2011
13124 Mặt cắt địa chấn minh giải tuyến STC06-43 Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Mặt cắt 12/2011
13125 Mặt cắt địa chấn minh giải tuyến STC06-69 Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Mặt cắt 12/2011
13126 Mặt cắt địa chấn minh giải tuyến STC06-74 Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Mặt cắt 12/2011
13127 Mặt cắt địa chấn minh giải tuyến TC93026 Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Mặt cắt 12/2011
13128 Mặt cắt địa chấn minh giải tuyến 07CPVL324 Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Mặt cắt 12/2011
13129 Mặt cắt địa chấn minh giải tuyến 05CPVC192B Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Mặt cắt 12/2011
13130 Mặt cắt địa chấn minh giải tuyến 05CPVL132A Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Mặt cắt 12/2011
13131 Mặt cắt địa chấn minh giải tuyến 05CPVL144A Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Mặt cắt 12/2011
13132 Mặt cắt địa chấn minh giải tuyến 05CPVC194A Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Mặt cắt
13133 Mặt cắt địa chất – địa vật lý tuyến SCT06-40 khu vực Tư chính – Vũng Mây Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Mặt cắt 12/2011
13134 Mặt cắt địa chất – địa vật lý tuyến SCT06-45 khu vực Tư chính – Vũng Mây Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Mặt cắt 12/2011
13135 Mặt cắt địa chất – địa vật lý tuyến SCT06-60 khu vực Tư chính – Vũng Mây Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Mặt cắt 12/2011
13136 Mặt cắt địa chất – địa vật lý tuyến SCT06-69 khu vực Tư chính – Vũng Mây Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Mặt cắt 12/2011
13137 Mặt cắt địa chất – địa vật lý tuyến SCT06-12-041 khu vực Tư chính – Vũng Mây Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Mặt cắt 12/2011
13138 Mặt cắt địa chất – địa vật lý tuyến 05CPVC 096a khu vực Trường Sa Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Mặt cắt 12/2011
13139 Mặt cắt địa chất – địa vật lý tuyến 05CPVC 192b khu vực Trường Sa Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Mặt cắt 12/2011
13140 Mặt cắt địa chất – địa vật lý tuyến 05CPVL 240a khu vực Trường Sa Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Mặt cắt 12/2011
13141 Mặt cắt địa chất – địa vật lý tuyến 05CPVL 264a khu vực Trường Sa Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Mặt cắt 12/2011
13142 Mặt cắt địa chất – địa vật lý tuyến 05CPVL 432a khu vực Trường Sa Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Mặt cắt
13143 Mặt cắt môi trường tuyến SCT06-40 khu vực Tư chính – Vũng Mây Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Mặt cắt
13144 Mặt cắt môi trường tuyến SCT06-45 khu vực Tư chính – Vũng Mây Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Mặt cắt
13145 Mặt cắt môi trường tuyến SCT06-60 khu vực Tư chính – Vũng Mây Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Mặt cắt
13146 Mặt cắt môi trường tuyến SCT06-69 khu vực Tư chính – Vũng Mây Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Mặt cắt
13147 Mặt cắt môi trường tuyến SCT06-12-041 khu vực Tư chính – Vũng Mây Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Mặt cắt
13148 Mặt cắt môi trường tuyến 05CPVC 096a khu vực Tư chính – Vũng Mây Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Mặt cắt
13149 Mặt cắt môi trường tuyến 05CPVC 192b khu vực Trường Sa Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Mặt cắt
13150 Mặt cắt môi trường tuyến 05CPVL 240a khu vực Trường Sa Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Mặt cắt
13151 Mặt cắt môi trường tuyến 05CPVL 264a khu vực Trường Sa Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Mặt cắt
13152 Mặt cắt môi trường tuyến 05CPVL 432a khu vực Trường Sa Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Mặt cắt
13153 Mặt cắt khôi phục lịch sử phát triển theo tuyến 05CPVC 096a Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Mặt cắt 12/2011
13154 Mặt cắt khôi phục lịch sử phát triển theo tuyến 05CPVC 192b Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Mặt cắt 12/2011
13155 Mặt cắt khôi phục lịch sử phát triển theo tuyến 05CPVL 264a Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Mặt cắt 12/2011
13156 Mặt cắt khôi phục lịch sử phát triển theo tuyến 05CPVL 432a Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Mặt cắt 12/2011
13157 Mặt cắt khôi phục lịch sử phát triển theo tuyến S74-B-1 Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Mặt cắt 12/2011
13158 Mặt cắt khôi phục lịch sử phát triển theo tuyến SCT06-12-041 Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Mặt cắt 12/2011
13159 Mặt cắt khôi phục lịch sử phát triển theo tuyến SCT06-40 Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Mặt cắt 12/2011
13160 Mặt cắt khôi phục lịch sử phát triển theo tuyến SCT06-69 Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Mặt cắt 12/2011
13161 Mặt cắt khôi phục lịch sử phát triển theo tuyến SCT06-45 Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Mặt cắt 12/2011
13162 Mặt cắt khôi phục lịch sử phát triển theo tuyến SCT06-60 Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Mặt cắt 12/2011
13163 Báo cáo tổng hợp Tiểu Dự án “Đánh giá tiềm năng dầu khí cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây” Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây .pdf Quyển 2013