Tên dự án

Đánh giá tiềm năng DK các bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

2007

Năm kết thúc

2011

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

27/01/2015

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

CP47-10.004

Người nhập số liệu

Hằng

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (121)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
12933 Bản đồ tuyến địa chấn và mạng lưới giếng khoan Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:200.000 12/2011
12934 Bản đồ cấu trúc đáy Đệ Tam theo thời gian khu vực Mã Lai Thổ Chu – Phú Quốc Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12935 Bản đồ cấu trúc nóc tầng Oligocen theo thời gian khu vực Mã Lai Thổ Chu – Phú Quốc Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12936 Bản đồ đẳng thời nóc tầng Miocen dưới Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:200.000 12/2011
12937 Bản đồ cấu trúc nóc tầng Miocen trung theo thời gian khu vực Mã Lai Thổ Chu – Phú Quốc Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12938 Bản đồ cấu trúc nóc tầng Miocen thượng theo thời gian khu vực Mã Lai Thổ Chu – Phú Quốc Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12939 Bản đồ cấu trúc đáy Đệ Tam theo độ sâu khu vực Mã Lai Thổ Chu – Phú Quốc Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12940 Bản đồ cấu trúc nóc tầng Oligocen theo độ sâu khu vực Mã Lai Thổ Chu – Phú Quốc Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12941 Bản đồ cấu trúc nóc tầng Miocen hạ theo độ sâu khu vực Mã Lai Thổ Chu – Phú Quốc Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12942 Bản đồ đẳng sâu nóc tầng Miocen giữa Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:200.000 12/2011
12943 Bản đồ cấu trúc nóc tầng Miocen thượng theo độ sâu khu vực Mã Lai Thổ Chu – Phú Quốc Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12944 Bản đồ đẳng dày tầng Oligocen khu vực Mã Lai Thổ Chu – Phú Quốc Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12945 Bản đồ đẳng dày tầng Miocen hạ khu vực Mã Lai Thổ Chu – Phú Quốc Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12946 Bản đồ đẳng dày tầng Miocen giữa Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12947 Bản đồ đẳng dày tầng Miocen thượng khu vực Mã Lai Thổ Chu – Phú Quốc Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12948 Bản đồ phân bố đứt gãy trong tầng KZ Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12949 Bản đồ phân vùng kiến tạo bể Mã Lai - Thổ Chu Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12950 Cột địa tầng tổng hợp khu vực Đông Nam (Lô 46-50-51) Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:10.000 12/2011
12951 Cột địa tầng tổng hợp khu vực Tây Bắc (Lô B-52/97) Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:10.000 12/2011
12952 Mặt cắt địa chất - địa vật lý tuyến VF90-13 Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:500.000; 1:10.000 12/2011
12953 Mặt cắt địa chất - địa vật lý tuyến VF90-21 Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:500.000; 1:10.000 12/2011
12954 Mặt cắt địa chất - địa vật lý tuyến VF90-55 Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:500.000; 1:10.000 12/2011
12955 Mặt cắt địa chất - địa vật lý tuyến VF90-75 Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:500.000; 1:10.000 12/2011
12956 Mặt cắt địa chất - địa vật lý tuyến VF90-33 Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:500.000; 1:10.000 12/2011
12957 Mặt cắt địa chất - địa vật lý tuyến VF90-137 Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:500.000; 1:10.000 12/2011
12958 Mặt cắt địa chất - địa vật lý tuyến VF90-36 Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:500.000; 1:10.000 12/2011
12959 Mặt cắt địa chất - địa vật lý tuyến VF90-40 Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:500.000; 1:10.000 12/2011
12960 Mặt cắt phục hồi tuyến VF90-13 Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:500.000; 1:10.000 12/2011
12961 Mặt cắt phục hồi tuyến VF90-21 Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:500.000; 1:10.000 12/2011
12962 Mặt cắt phục hồi tuyến VF90-55 Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:500.000; 1:10.000 12/2011
12963 Mặt cắt phục hồi tuyến VF90-75 Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:500.000; 1:10.000 12/2011
12964 Mặt cắt phục hồi tuyến VF90-40 Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:500.000; 1:10.000 12/2011
12965 Mặt cắt phục hồi tuyến VF90-133 Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:500.000; 1:10.000 12/2011
12966 Mặt cắt phục hồi tuyến SEAS95-05 Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:500.000; 1:10.000 12/2011
12967 Bản đồ môi trường trầm tích trong thời kỳ Oligocen Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12968 Bản đồ môi trường trầm tích trong thời kỳ Miocen sớm Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12969 Bản đồ môi trường trầm tích trong thời kỳ Miocen giữa Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12970 Bản đồ môi trường trầm tích trong thời kỳ Miocen muộn Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12971 Bản đồ phân bố độ giàu vật chất hữu cơ trầm tích Oligocen khu vực Mã Lai - Thổ Chu Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12972 Bản đồ chỉ số Hydrocacbon trầm tích Oligocen khu vực Mã Lai - Thổ Chu Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12973 Bản đồ phân bố độ giàu vật chất hữu cơ trầm tích Miocen dưới khu vực Mã Lai - Thổ Chu Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12974 Bản đồ chỉ số Hydrocacbon trầm tích Miocen dưới khu vực Mã Lai - Thổ Chu Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12975 Bản đồ thể hiện độ trưởng thành của vật chất hữu cơ tại đáy tầng đá mẹ Oligocen khu vực Mã Lai - Thổ Chu Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12976 Bản đồ thể hiện độ trưởng thành của vật chất hữu cơ tại nóc tầng đá mẹ Oligocen khu vực Mã Lai - Thổ Chu Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12977 Mặt cắt phân bố độ bão hòa dầu tuyến VF 90-34 và VF 92-44 Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:500.000; 1:10.000 12/2011
12978 Mặt cắt phân bố độ bão hòa dầu tuyến VF 90-35 Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:500.000; 1:10.000 12/2011
12979 Mặt cắt phân bố độ bão hòa dầu tuyến VF 90-40 và VF 92-137 Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:500.000; 1:10.000 12/2011
12980 Mặt cắt phân bố độ bão hòa dầu tuyến VF 90-55 Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:500.000; 1:10.000 12/2011
12981 Bản đồ mật độ khí di thoát từ tầng đá mẹ Oligocen khu vực Mã Lai-Thổ Chu đến thời điểm hiện tại Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12982 Bản đồ mật độ dầu sinh thành từ tầng đá mẹ Oligocen khu vực Mã Lai-Thổ Chu đến thời điểm hiện tại Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12983 Bản đồ mật độ khí sinh thành từ tầng đá mẹ Oligocen bể Mã Lai-Thổ Chu thời điểm hiện tại Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12984 Bản đồ mật độ dầu di thoát từ tầng đá mẹ Oligocen khu vực Mã Lai-Thổ Chu thời điểm hiện tại Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12985 Sơ đồ phân bố hàm lượng sét trong đá chứa Miocen giữa Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12986 Sơ đồ phân bố hàm lượng sét trong đá chứa cát kết Miocen dưới Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12987 Sơ đồ phân bố hàm lượng sét trong đá chứa cát kết tập I (Miocen dưới) Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12988 Sơ đồ phân bố hàm lượng sét của đá chứa cát kết Oligocen Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12989 Sơ đồ phân bố độ rỗng của đá chứa cát kết Miocen giữa Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12990 Sơ đồ phân bố độ rỗng của đá chứa cát kết Miocen dưới Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12991 Sơ đồ phân bố độ rỗng của đá chứa cát kết tập I (Miocen dưới) Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12992 Sơ đồ phân bố độ rỗng của đá chứa cát kết Oligocen Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12993 Sơ đồ phân bố tỷ lệ cát Miocen giữa Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12994 Sơ đồ phân bố tỷ lệ cát Miocen dưới Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12995 Sơ đồ phân bố tỷ lệ cát tập I (Miocen dưới) Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12996 Sơ đồ phân bố tỷ lệ cát Oligocen Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12997 Bản đồ phân bố các cấu tạo tầng Oligocen Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12998 Bản đồ phân bố các cấu tạo tầng Miocen dưới Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12999 Bản đồ phân bố các cấu tạo tầng Miocen giữa Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
13000 Bản đồ phân bố các cấu tạo triển vọng Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
13001 Bản đồ phân vùng triển vọng dầu khí của play Oligocen bể trầm tích Đệ Tam Mã Lai-Thổ Chu Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
13002 Bản đồ phân vùng triển vọng dầu khí của play Miocen dưới bể trầm tích Đệ Tam Mã Lai-Thổ Chu Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
13003 Bản đồ phân vùng triển vọng dầu khí của play Miocen giữa bể trầm tích Đệ Tam Mã Lai-Thổ Chu Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
13004 Bản đồ phân vùng triển vọng dầu khí bể trầm tích Đệ Tam Mã Lai-Thổ Chu Các bản đồ Bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc” .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
13005 Bản đồ đẳng thời nóc tầng Purple (Carbon) Danh mục bản vẽ bể trầm tích trước Kainozoi Phú Quốc .pdf Bản vẽ 1:200.000 12/2011
13006 Bản đồ đẳng thời nóc tầng Orange (Pecmi?) Danh mục bản vẽ bể trầm tích trước Kainozoi Phú Quốc .pdf Bản vẽ 1:200.000 12/2011
13007 Bản đồ đẳng thời nóc tầng Intra Yellow (Trias) Danh mục bản vẽ bể trầm tích trước Kainozoi Phú Quốc .pdf Bản vẽ 1:200.000 12/2011
13008 Bản đồ đẳng thời nóc tầng Yellow (Jura) Danh mục bản vẽ bể trầm tích trước Kainozoi Phú Quốc .pdf Bản vẽ 1:200.000 12/2011
13009 Bản đồ đẳng thời nóc tầng Pink (trong Creta) Danh mục bản vẽ bể trầm tích trước Kainozoi Phú Quốc .pdf Bản vẽ 1:200.000 12/2011
13010 Bản đồ đẳng thời nóc tầng Green (đáy Đệ Tam) Danh mục bản vẽ bể trầm tích trước Kainozoi Phú Quốc .pdf Bản vẽ 1:200.000 12/2011
13011 Bản đồ đẳng sâu nóc tầng Purple (Cacbon) Danh mục bản vẽ bể trầm tích trước Kainozoi Phú Quốc .pdf Bản vẽ 1:200.000 12/2011
13012 Bản đồ đẳng sâu nóc tầng Orange (Pecmi?) Danh mục bản vẽ bể trầm tích trước Kainozoi Phú Quốc .pdf Bản vẽ 1:200.000 12/2011
13013 Bản đồ đẳng sâu nóc tầng Intra Yellow (Trias) Danh mục bản vẽ bể trầm tích trước Kainozoi Phú Quốc .pdf Bản vẽ 1:200.000 12/2011
13014 Bản đồ đẳng sâu nóc tầng Yellow (Jura) Danh mục bản vẽ bể trầm tích trước Kainozoi Phú Quốc .pdf Bản vẽ 1:200.000 12/2011
13015 Bản đồ đẳng sâu nóc tầng Pink (trong Creta) Danh mục bản vẽ bể trầm tích trước Kainozoi Phú Quốc .pdf Bản vẽ 1:200.000 12/2011
13016 Bản đồ đẳng sâu nóc tầng Green (đáy Đệ Tam) Danh mục bản vẽ bể trầm tích trước Kainozoi Phú Quốc .pdf Bản vẽ 1:200.000 12/2011
13017 Bản đồ đẳng dày nóc tầng Orange (Pecmi) Danh mục bản vẽ bể trầm tích trước Kainozoi Phú Quốc .pdf Bản vẽ 1:200.000 12/2011
13018 Bản đồ đẳng dày tầng Intra Yellow Danh mục bản vẽ bể trầm tích trước Kainozoi Phú Quốc .pdf Bản vẽ 1:200.000 12/2011
13019 Bản đồ đẳng dày tầng Yellow Danh mục bản vẽ bể trầm tích trước Kainozoi Phú Quốc .pdf Bản vẽ 1:200.000 12/2011
13020 Bản đồ đẳng dày tầng Pink Danh mục bản vẽ bể trầm tích trước Kainozoi Phú Quốc .pdf Bản vẽ 1:200.000 12/2011
13021 Bản đồ đẳng dày tầng Green Danh mục bản vẽ bể trầm tích trước Kainozoi Phú Quốc .pdf Bản vẽ 1:200.000 12/2011
13022 Bản đồ phân bố các hệ thống đứt gãy bể Phú Quốc Danh mục bản vẽ bể trầm tích trước Kainozoi Phú Quốc .pdf Bản vẽ 1:200.000 12/2011
13023 Bản đồ các đơn vị cấu tạo bể Phú Quốc Danh mục bản vẽ bể trầm tích trước Kainozoi Phú Quốc .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
13024 Cột địa tầng Mã Lai – Thổ Chu (Trước KZ) Danh mục bản vẽ bể trầm tích trước Kainozoi Phú Quốc .pdf Bản vẽ 1:10.000 12/2011
13025 Mặt cắt địa chất - địa vật lý tuyến PQ09-R04 Danh mục bản vẽ bể trầm tích trước Kainozoi Phú Quốc .pdf Bản vẽ 1:500000; 1:10.000 12/2011
13026 Mặt cắt địa chất - địa vật lý tuyến PQ09-R08 Danh mục bản vẽ bể trầm tích trước Kainozoi Phú Quốc .pdf Bản vẽ 1:500000; 1:10.000 12/2011
13027 Mặt cắt địa chất - địa vật lý tuyến PQ09-R10 Danh mục bản vẽ bể trầm tích trước Kainozoi Phú Quốc .pdf Bản vẽ 1:500000; 1:10.000 12/2011
13028 Mặt cắt địa chất - địa vật lý tuyến PQ09-M10 Danh mục bản vẽ bể trầm tích trước Kainozoi Phú Quốc .pdf Bản vẽ 1:500000; 1:10.000 12/2011
13029 Mặt cắt địa chất - địa vật lý tuyến PQ09-M26 Danh mục bản vẽ bể trầm tích trước Kainozoi Phú Quốc .pdf Bản vẽ 1:500000; 1:10.000 12/2011
13030 Mặt cắt địa chất - địa vật lý tuyến PQ09-M28 Danh mục bản vẽ bể trầm tích trước Kainozoi Phú Quốc .pdf Bản vẽ 1:500000; 1:10.000 12/2011
13031 Mặt cắt phục hồi tuyến PQ09-M10 Danh mục bản vẽ bể trầm tích trước Kainozoi Phú Quốc .pdf Bản vẽ 1:500000; 1:10.000 12/2011
13032 Mặt cắt phục hồi tuyến PQ09-R04 Danh mục bản vẽ bể trầm tích trước Kainozoi Phú Quốc .pdf Bản vẽ 1:500000; 1:10.000 12/2011
13033 Mặt cắt phục hồi tuyến PQ09-M28 Danh mục bản vẽ bể trầm tích trước Kainozoi Phú Quốc .pdf Bản vẽ 1:500000; 1:10.000 12/2011
13034 Mặt cắt phục hồi tuyến PQ09-R05 Danh mục bản vẽ bể trầm tích trước Kainozoi Phú Quốc .pdf Bản vẽ 1:500000; 1:10.000 12/2011
13035 Mặt cắt phân bố độ bão hòa dầu tuyến PQ09-M04 Danh mục bản vẽ bể trầm tích trước Kainozoi Phú Quốc .pdf Bản vẽ 1:500000; 1:10.000 12/2011
13036 Mặt cắt phân bố độ bão hòa khí tuyến PQ09-M04 Danh mục bản vẽ bể trầm tích trước Kainozoi Phú Quốc .pdf Bản vẽ 1:500000; 1:10.000 12/2011
13037 Mặt cắt phân bố độ bão hòa dầu tuyến PQ09-R04 Danh mục bản vẽ bể trầm tích trước Kainozoi Phú Quốc .pdf Bản vẽ 1:500000; 1:10.000 12/2011
13038 Mặt cắt phân bố độ bão hòa khí tuyến PQ09-R04 Danh mục bản vẽ bể trầm tích trước Kainozoi Phú Quốc .pdf Bản vẽ 1:500000; 1:10.000 12/2011
13039 Mặt cắt phân bố độ bão hòa dầu tuyến PQ09-M10 Danh mục bản vẽ bể trầm tích trước Kainozoi Phú Quốc .pdf Bản vẽ 1:500000; 1:10.000 12/2011
13040 Mặt cắt phân bố độ bão hòa khí tuyến PQ09-M10 Danh mục bản vẽ bể trầm tích trước Kainozoi Phú Quốc .pdf Bản vẽ 1:500000; 1:10.000 12/2011
13041 Bản đồ thể hiện độ trưởng thành của vật chất hữu cơ tại đáy tầng đá mẹ Trias khu vực Phú Quốc Danh mục bản vẽ bể trầm tích trước Kainozoi Phú Quốc .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
13042 Bản đồ thể hiện độ trưởng thành của vật chất hữu cơ tại nóc tầng đá mẹ Trias khu vực Phú Quốc Danh mục bản vẽ bể trầm tích trước Kainozoi Phú Quốc .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
13043 Bản đồ thể hiện dộ trưởng thành của vật chất hữu cơ tại nóc tầng đá mẹ Jura khu vực Phú Quốc Danh mục bản vẽ bể trầm tích trước Kainozoi Phú Quốc .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
13044 Bản đồ phân bố cấu tạo tầng Blue (Devon) Danh mục bản vẽ bể trầm tích trước Kainozoi Phú Quốc .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
13045 Bản đồ phân bố cấu tạo tầng Purple (Carbon) Danh mục bản vẽ bể trầm tích trước Kainozoi Phú Quốc .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
13046 Bản đồ phân bố cấu tạo tầng Orange (Pecmi) Danh mục bản vẽ bể trầm tích trước Kainozoi Phú Quốc .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
13047 Bản đồ phân bố cấu tạo tầng Intra Yellow (Trias) Danh mục bản vẽ bể trầm tích trước Kainozoi Phú Quốc .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
13048 Bản đồ phân bố cấu tạo tầng Yellow (Jura?) Danh mục bản vẽ bể trầm tích trước Kainozoi Phú Quốc .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
13049 Bản đồ phân bố cấu tạo tầng Pink (Creta?) Danh mục bản vẽ bể trầm tích trước Kainozoi Phú Quốc .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
13050 Bản đồ phân bố cấu tạo triển vọng bể Phú Quốc Danh mục bản vẽ bể trầm tích trước Kainozoi Phú Quốc .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
13051 Bản đồ phân vùng triển vọng dầu khí bể Phú Quốc Danh mục bản vẽ bể trầm tích trước Kainozoi Phú Quốc .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
13052 Báo cáo tổng hợp Tiểu Dự án “Đánh giá tiềm năng dầu khí các Bể Mã Lai -Thổ Chu và Phú Quốc” – Phần 1: Bể trầm tích Kainozoi Mã Lai-Thổ Chu Danh mục bản vẽ bể trầm tích trước Kainozoi Phú Quốc .pdf Quyển 12/2011
13053 Báo cáo tổng hợp Tiểu Dự án “Đánh giá tiềm năng dầu khí các Bể Mã Lai -Thổ Chu và Phú Quốc” – Phần 2: Bể trầm tích trước Kainozoi Phú Quốc Danh mục bản vẽ bể trầm tích trước Kainozoi Phú Quốc .pdf Quyển 12/2011