Tên dự án

Đánh giá tiềm năng dầu khí Bể Phú Khánh

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

2007

Năm kết thúc

2011

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

27/01/2015

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

CP47-10.002

Người nhập số liệu

Hằng

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (36)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
12851 Bản đồ các hoạt động dầu khí Bể Phú Khánh .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
12852 Bản đồ đẳng thời nóc Móng trước Đệ Tam Bể Phú Khánh .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
12853 Bản đồ đẳng thời nóc tầng Oligocen Bể Phú Khánh .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
12854 Bản đồ đẳng thời nóc tầng Miocen dưới Bể Phú Khánh .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
12855 Bản đồ đẳng thời nóc tầng Miocen giữa Bể Phú Khánh .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
12856 Bản đồ đẳng thời nóc tầng Miocen trên Bể Phú Khánh .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
12857 Bản đồ đẳng sâu nóc Móng trước Đệ tam Bể Phú Khánh .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
12858 Bản đồ đẳng sâu nóc tầng Oligocen Bể Phú Khánh .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
12859 Bản đồ đẳng sâu nóc tầng Miocen dưới Bể Phú Khánh .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
12860 Bản đồ đẳng sâu nóc tầng Miocen giữa Bể Phú Khánh .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
12861 Bản đồ đẳng sâu nóc tầng Miocen trên Bể Phú Khánh .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
12862 Bản đồ đẳng dày tập Oligocen Bể Phú Khánh .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
12863 Bản đồ đẳng dày tập Miocen dưới Bể Phú Khánh .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
12864 Bản đồ đẳng dày tập Miocen giữa Bể Phú Khánh .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
12865 Bản đồ đẳng dày tập Miocen trên Bể Phú Khánh .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
12866 Bản đồ chiều dày trầm tích Đệ Tam Bể Phú Khánh .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
12867 Bản đồ dị thường trọng lực Bughe Bể Phú Khánh .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
12868 Bản đồ dị thường từ ∆Ta Bể Phú Khánh Bản vẽ 1/500.000 12/2011
12869 Bản đồ phân bố các thành tạo núi lửa Bể Phú Khánh Bản vẽ 1/500.000 12/2011
12870 Bản đồ phân bố đá cacbonat Bể Phú Khánh .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
12871 Bản đồ các hệ thống đứt gãy Bể Phú Khánh .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
12872 Bản đồ phân vùng kiến tạo Bể Phú Khánh .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
12873 Bản đồ phân bố các cấu tạo Bể Phú Khánh .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
12874 Mặt cắt liên kết các giếng khoan Bể Phú Khánh Bản vẽ 12/2011
12875 Mặt cắt địa chất - địa vật lý tuyến PKI09-15 và PKBE08-41 Bể Phú Khánh Bản vẽ 1/25.000; 1/500.000 12/2011
12876 Mặt cắt địa chất - địa vật lý tuyến PKBE08-32 Bể Phú Khánh Bản vẽ 1/25.000; 1/500.000 12/2011
12877 Mặt cắt địa chất - địa vật lý tuyến PKI09-01 Bể Phú Khánh Bản vẽ 1/25.000; 1/500.000 12/2011
12878 Mặt cắt địa chất - địa vật lý tuyến PKBE 08-57-1 Bể Phú Khánh Bản vẽ 1/25.000; 1/500.000 12/2011
12879 Mặt cắt địa chất - địa vật lý tuyến PKBE08-57-2 Bể Phú Khánh Bản vẽ 1/25.000; 1/500.000 12/2011
12880 Mặt cắt địa chất - địa vật lý tuyến AW3 Bể Phú Khánh Bản vẽ 1/25.000; 1/500.000 12/2011
12881 Mặt cắt địa chất - địa vật lý tuyến PKBE08-11 Bể Phú Khánh Bản vẽ 1/25.000; 1/500.000 12/2011
12882 Mặt cắt địa chất - địa vật lý tuyến PKBE08-05 Bể Phú Khánh Bản vẽ 1/25.000; 1/500.000 12/2011
12883 Mặt cắt địa chất - địa vật lý tuyến PKBE08-09-1 Bể Phú Khánh Bản vẽ 1/25.000; 1/500.000 12/2011
12884 Mặt cắt địa chất - địa vật lý tuyến PKBE08-13 Bể Phú Khánh Bản vẽ 1/25.000; 1/500.000 12/2011
12885 Mặt cắt địa chất - địa vật lý tuyến PKBE08-17 Bể Phú Khánh Bản vẽ 1/25.000; 1/500.000 12/2011
12886 Báo cáo tổng hợp Tiểu Dự án “Đánh giá tiềm năng dầu khí Bể Phú Khánh” Bể Phú Khánh .pdf Trang 12/2011