Tên dự án

Điều tra, đánh giá sử dụng nước mặt tại các thuỷ vực ven biển (Hợp phần II)

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

Năm kết thúc

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

14/8/2013

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

CP47-13.001

Người nhập số liệu

Huyền

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (11)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
10491 Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá, định hướng sử dụng tài nguyên nước mặt các thủy vực vùng ven biển. Trang
10492 Báo cáo kết quả xác định đánh giá nguồn tài nguyên nước mưa của các sông vùng ven biển Trang
10493 Báo cáo kết quả xác định đánh giá số lượng và chất lượng tài nguyên nước mặt của các sông, hồ, đầm phá vùng ven biển. Trang
10494 Báo cáo kết quả thống kê, đánh giá tình hình khai thác sử dụng tài nguyên nước. Trang
10495 Báo cáo định hướng khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt tại các thủy vực vùng ven biển. Trang
10496 Báo cáo đề xuất các phương án sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước đến năm 2020. Trang
10497 Bản đồ hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt tại các thủy vực vùng ven biển cho khu vực đất liền, tỷ lệ 1/100.000 vùng Đồng bằng sông Hồng. .tab Mảnh 2010
10498 Bản đồ hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt tại các thủy vực vùng ven biển cho khu vực đất liền, tỷ lệ 1/100.000 vùng Bắc Trung bộ. .tab Mảnh 2010
10499 Bản đồ hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt tại các thủy vực vùng ven biển cho khu vực đất liền, tỷ lệ 1/100.000 Duyên Hải Nam Trung bộ. .tab Mảnh 2010
10500 Bản đồ hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt tại các thủy vực vùng ven biển cho khu vực đất liền, tỷ lệ 1/100.000 vùng Đông Nam bộ. .tab Mảnh 2010
10501 Bản đồ hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt tại các thủy vực vùng ven biển cho khu vực đất liền, tỷ lệ 1/100.000 vùng Đồng bằng sông Cửu Long. .tab Mảnh 2010