Quy định của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam về việc giao nộp sản phẩm dự án điều tra cơ bản