Tên dự án

Xác định ranh giới ngoài thềm lục địa Việt Nam

Nhóm dự án

Đề án 47

Bộ Ngành chủ trì

Bộ Ngoại giao

Mã dự án

3

Giá

Ngăn

Chưa cập nhật dữ liệu ...