Tên dự án

Giám sát tài nguyên-môi trường biển, hải đảo bằng công nghệ viễn thám

Nhóm dự án

Đề án 47

Bộ Ngành chủ trì

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Mã dự án

23

Giá

Ngăn